Ydy Gwyliau’r Haf yn Rhy Hir?

Mae’n ddiwrnod ola’r tymor yng Nghymru, ac wrth ffarwelio gyda lodes fach bore ma ro’n i’n teimlo’n emosiynol wrth sylweddoli mai heddiw yw ei diwrnod olaf un ym Mlwyddyn 1. Mae fy mabi’n tyfu fyny yn llawer rhy gyflym, ‘dwi ddim yn gwybod ble mae’r amser yn mynd a fyswn i’n rhoi unrhywbeth i wasgu’r botwm ‘pause’ er mwyn iddi aros mor fach a chiwt a hyn am byth!

Wedi iddi adael, wnes i wylio eitem ar Good Morning Britain ble roedd dwy fam yn trafod a yw gwyliau’r haf yn rhy hir? Roedd un fam yn dweud na, yn dweud bod hwn yn gyfle gwych i greu atgofion, a’r llall yn llawn tensiwn a stress yn dweud y bydd hi’n barod i ladd y plant o fewn pythefnos gan eu bod nhw’n ei gyrru hi’n wallgof.

Fel mam sy’n cael fy nghyflogi’n llawn amser, yn ogystal a rhedeg cwmni llaw-rydd a Mam Cymru, rwy’n llwyr ymwybodol o’r her o jyglo bywyd gwaith gyda’r gwyliau ysgol, ond ar yr un pryd dydw i methu aros iddo gychwyn! Mae meddwl am beidio rhuthro ar ras wyllt bob bore a gorfod gyrru deunaw milltir i’r ysgol a mynychu’r holl glybiau ar ol ysgol am y 6 wythnos nesaf yn nefoedd!

Mae’n fy ngwneud i’n ddigalon pan dwi’n clywed rhieni’n dweud nad yden nhw eisiau treulio amser gyda’i plant, a’i bod nhw’n diflasu wrth feddwl am sut i ‘ddiddanu’r’ plant. Dydw i methu uniaethu gyda hyn o gwbwl oherwydd rydw i wrth fy modd yn treulio amser gyda fy lodes fach a gan fy mod i mor brysur gyda’r gwaith, rydw i’n mwynhau gwneud y mwyaf o’n amser gyda’n gilydd. Ryden ni i gyd mor ofnadwy o lwcus a breintiedig i gael bod yn rhieni ac mae angen i ni gofio hynny a gwneud y mwyaf o’r cyfle. Beth yw pwynt cael plant os nad yden ni eisiau treulio amser gyda nhw?!

Wedi dweud hynny, rydw i’n cytuno bod chwech wythnos yn amser hir, yn enwedig i rieni sy’n gweithio ac rydw i’n credu byddai’n well i rannu’r gwyliau trwy’r flwyddyn, er mwyn hwyluso’r sefyllfa i deuluoedd sy’n jyglo gwaith a gofal plant. Am y tro cyntaf erioed, ryden ni wedi gorfod gofyn am help y teulu i warchod gan fy mod i’n gweithio’n llawn amser, ac rydw i’n gwerthfawrogi bod pawb ddim mor ffodus i gael teulu a ffrindiau wrth law. Roedd yn rhaid i ni dalu £800 y mis am ofal plant am 4 mlynedd a hynny ar gyfer un plentyn, felly rwy’n gwybod bod gofal plant yn ddrud ac yn achosi straen ychwanegol.

Wrth inni ddechrau’r gwyliau, dwi’n credu bod angen inni gyd fod yn bositif a gwneud ein gorau i wneud y mwyaf o’r cyfnod yma. Wrth edrych nol ar fy mhlentyndod i roedd fy rhieni i yn gweithio trwy’r amser, uchafbwynt y gwyliau haf oedd wythnos yn y garafan yn y Sioe Frenhinol (ar stondin Yamaha ble roedd Dad yn gweithio!).

Mae angen inni wneud y mwyaf o’r tywydd braf eleni hefyd a mynd allan i ddarganfod yr holl ryfeddodau gwych ac am ddim sydd gan Gymru i’w gynnig, does dim angen gor wario a phanicio am beth i wneud gyda’r plant, mae digon o ddewis ar garreg y drws! Ewch am dro i’r traeth i gicio pel, ewch ar y beic o amgylch eich ardal leol, ewch i chwarae yn yr afon, beth am gael sleeover ar y trampolin neu gynnau tan yn yr ardd i dostio marshmallows ar frigau o’r coed. Ewch i gael HWYL a cofiwch bod amser yn hedfan. Cyn inni droi rownd fydd y bobl bach yma yn bobl mawr, ac ryden ni am iddyn nhw i edrych nol ar eu plentyndod fel amser hapus – EWCH i greu atgofion!

ON Byddai’n cymryd brec o #MamCymruHQ dros yr haf er mwyn gwneud yr uchod. Welai chi ar yr ochr arall!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: