Hwyl Fawr i Haf o Hwyl a Gwersi Bywyd…

‘Dwi methu credu bod diwrnod olaf y gwyliau haf wedi glanio. Wrth eistedd yma’n blogio am y tro cyntaf ers chwe’ wythnos, dwi’n teimlo’n drist wrth feddwl bod y gwyliau ar ben. Mae hi wedi bod yn haf i’w chofio ac rydw i wedi dysgu nifer o wersi pwysig iawn ar hyd y daith.

Dechreuodd yr haf gyda dathliadau pen-blwydd Elsi yn 6 oed. Dwi’n methu credu ei bod hi’n 6! Cawsom barti hyfryd yng ngwarchodfa’r RSPB yn Ynyshir; adeiladu deniau, chwilota am bryfaid a thostio marshamallows yn y goedwig gyda’i ffrindiau ysgol a the parti bach yn ardd gyda’i ffrindiau o’r pentref.

Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach roeddwn i yn y gwely, daeth ton enfawr o banic llwyr drostai wrth i fi edrych ar yr holl waith oedd gen i i’w gyflawni dros yr wythnosau canlynol. Roedd fy nghalon i’n curo’n gyflym ac roedd popeth yn troi a doedd dim modd i fi fwyta dim. Fel nifer o rieni eraill rydw i’n gweithio’n galed; rydw i’n gweithio’n llawn amser ac yn rhedeg cwmni marchnata a digwyddiadau a hefyd yn rhedeg Mam Cymru yn annibynnol, a gyda wythnosau prysur iawn o ddigwyddiadau o fy mlaen i, roedd fel pe bai fy nghorff i’n dod i stop, fel pe bai popeth wedi mynd yn ormod i fi ac roedd yn brofiad dychrynllyd.

Dydw i ddim yn dioddef o anxiety na panic attancks felly roedd hwn yn sioc i fi. Y gwirionedd oedd fy mod i wedi blino’n lan, yn ‘burnt out’ ac roedd angen i fi arafu a gwrando ar fy nghorff. Dros y flwyddyn dwetha’ rydw i wedi bod yn codi am 05:30 bob dydd cyn mynd ag Elsi i’r ysgol ac yna mynd i’r gwaith. Unwaith mae Elsi’n cysgu rydw i wedi bod yn gwneud fy ngwaith marchnata a threfnu digwyddiadau cyn cysgu am ychydig oriau ac yna gwneud yr un peth eto. Gwirion? Ydy! Er gwaethaf y ffiath fy mod i’n caru fy ngwiath a’r holl gyfleoedd sy’n do di law, mae’n amhosibl gweithio 12 – 14 awr y dydd a byw ar 5 awr o gwsg!

Wnes i roi’r gorau i’r blogio a diffodd fy ffon am bron i fis, ac er ei fod yn anodd, wnes i roi’r gorau i un o ‘mhrosiectau. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach ro’n i’n teimlo’n llawer gwell, fel pe bawn i’n arnofio o amgylch y lle yn hytrach nag yn rhythro i bobman. Roeddwn i’n byw yn y foment hefyd, yn hytrach na bod yno’n gorfforol tra roedd fy mhen i’n meddwl ymlaen am y tasgau eraill roedd yn rhaid ifi gwblhau cyn diwedd y dydd.

Treuliodd Elsi ambell noson gyda’i Nain, Naini a Taid, ac o ganlyniad ges i a Gareth dau ‘date night’ o fewn pythefnos! Fel y mwyafrif o rieni, ryden ni’n anghofio pa mor bwysig yw treulio amser gyda’n gilydd, ac roedd o mor lyfli ac ryden ni wedi addo gwneud yr ymdrech i wneud hyn yn achlysurol. Es i ar ei paddle board am y tro cyntaf, ac erf y mod i’n bryserus roedd hi’n deimlad bra fi herio fy hun a gwneud rhywbeth newydd. Chafodd o ddim yr un pleser wrth ddod i weld Mamma Mia efo fi ond wnaeth y ddau ohonom fwynhau bwyd hyfryd yng Ngwesty Cymru yn Aberystwyth! Rydw i eisioes yn trefnu’r nesaf a bydd Gareth yn falch o glywed bod dim ffilmiau cawslyd yn y mix y tro hwn!

Roedd yn rhaid i fi fynd i Gaerdydd i weithio yn yr Eisteddfod. Doeddwn i erieod wedi treulio 6 noson i ffwrdd o Elsi ac ro’n i’n gwybod y byddai’n anodd, ond mynodd Gareth bod yn rhaid i fi wneud y mwyaf o’r cyfle i ymlacio a mwynhau amser ar ben fy hun am unwaith, wnes i wrando ar ei eiriau doeth am unwaith hefyd a phendefrynnu peidio mynd a’r laptop a pheidio gwneud gwaith bob bore a nos. Ro’n i’n ‘gorffen’ gwaith am y dydd wrth adael y swyddfa ac ro’n i’n cysgu mewn nes 7! Wnes i gwrdd ffrindiau a mwynhau cyngerddau ac ambell gig min nos hefyd, gan gynnwys gig gwych Al Lewis. Roedd fy ysgwyddau nol yn y man cywir ac ro’n i’n teimlo fy mod i wedi ymlacio’n llwyr erbyn diwedd yr wythnos. Doeddwn i heb deimlo fel hyn ers amser maith ac roedd yn deimlad da.

Doeddwn i’n methu aros i ddychwelyd adref at Elsi a Gareth ar y 10fed o Awst, felly wnes i godi am 5 ac ro’n i adref cyn iddynt ddeffro! Roedd hi’n werth codi’n fore i gael y croeso mwyaf cynnes a chwtshlyd erioed! Mae’n deimlad braf gwybod eu bod nhw hefyd wedi eich methu chi, er bod treulio 6 noson i ffwrdd wedi’n hanner lladd i!

Y diwrnod canlynol roedden ni’n mynd am wyliau, fly drive ac antur o amgylch Croatia am y tro cyntaf. Y gair gorau i ddisgrifio Croatia yw trysor, mae’n le arbennig iawn ac mor hardd. Os ydech chi’n cynllunio ble i fynd ar eich gwyliau yn 2019, mae’n werth ystyried Croatia, mae’n wlad fach gyda gymaint i’w chynnig ac mae’r tirlun yn syfrdannol o dlws.

Wnaethon ni hedfan i Zadar yn y gogledd a threulio chwe’ diwrnod yno yn crwydro’r tirlun gwledig a’r parciau cenedlaethol. Roedd Llynnoedd Plitvice a rheadrau Krka yn ddau uchfbwynt yn ystod y gwyliau 12 diwrnod. Bydd yr atgofion yma yn aros gyda fi am byth.

Wnaethon ni aros yn Zaton Holiday Resort, lle gwych i aros er mwyn crwydro’r parciau cenedlaethol ac mae’r cyfleusterau’n wych ar gyfer plant, parciau dwr, sleids dwr, traeth, merlota, mini golf, adloniant dydd a nos a bwyd a choctels da hefyd! Gallwch wersylla neu aros mewn apartment, ro’n i’n falch o’r air conditioning yn yr apartment a hithau dros 30 gradd bob dydd! Roedd un diwrnod gwlyb a stormus iawn a hynny’n gyfle da i siopa!

Wnaethon ni yrru i Split ac aros mewn apartment arall yng nghanol y dref am dair noson. Er bod Elsi’n methu’r pwll nofio, wnaethon ni i gyd fwynhau’r hen dref a’r siopau a’r cynnyrch lleol. Un o’r uchafbwyntiau oedd mynd ar y gwch i Ynys Brac a nofio a snorkelo yn y dwr glan a chlir gyda’r pysgod. Er fy mod i wedi priodi babi dwr ac yn fam i forforwyn sy’n hapusach yn y dwr nag ar y ddaear, doeddwn i ddim wedi mentro i nofio yn y môr o’r blaen! Roedd Crotia yn le perffaith i wneud hyn am y tro cyntaf oherwydd bod gymaint i weld yn y dwr clir a glas, ac roedd yn gynnes hefyd wrth gwrs! Roeddwn i’n teimlo’n rhydd ac yn ymlaciol braf.

Roedd y siwrne ar hyd ar yr arfordir i Dubrovnik yn eithriadol o hardd. Mae’r tirlun yn gyfoethog a ffrwythlon a stondinau ffrwythau gyda’r melons dwr mwyaf erioed ar hyd y ffordd.

Wnaethon ni aros mewn apartment yn Lapad, 2 funud o ganol y dref. Roedd Dubrovnik yn hardd iawn, does ryfedd ei fod wedi bod yn gefnlen i sawl ffilm a chyfres deledu. Wnaethon ni gwrydro’r waliau a mynd yn y car cebl i fyny’r mynydd. Yn wahanol i Split, does dim siopau mawr yma, mae’n brofiad hanesyddol, chwedlonnol a diwylliannol ac roedden ni wrth ein bodd yno. Wnaethon ni fynd i’r traeth hefyd i nofio yn y môr unwaith eto, mae tri traeth o fewn ychydig funudau i’r dref.

Wedi dychwelyd adref 10 diwrnod nol, rydw i wedi dychweyd i’r gwaith, ond wedi penderfynnu peidio agor fy laptop nes heddiw. Yn hytrach, ryden ni wedi mwynhau dal fyny gyda ffrindiau a theulu, ac rydw i wedi cael noson allan gyda’r merched …gyda gormod o gin yn anffodus!

Wrth i fi baratoi dillad ysgol Elsi heno ma a pharatoi i fynd a hi mewn i flwyddyn 2 am y tro cyntaf yfory, rydw i wedi addo iddi hi ac i Gareth bod y ‘fi newydd’ yma i aros. O hyn ymlaen bydd gwell balans rhwng bywyd gwaith a bywyd teulu a byddai’n treulio mwy o amser yn mwynhau bywyd gyda’r pobl rwy’n eu caru. Wrth i Elsi gychwyn ar bennod newydd o addysg a sialensau yfory, bydd ei Mam hefyd yn cychwyn ar bennod newydd, a bydd hon yn cychwyn am 7:00 ac nid am 05:30!…Ond mae Mam Cymru yma i aros wrth gwrs!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

 

 

 

 

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: