#MamiTime – Gwyl Rhif 6 2018!

Efallai bod rhai ohonnoch chi’n cofio fy mod i wedi bod yng Ngwyl Rhif 6 llynedd gyda Gareth y gwr ac Elsi’r ferch, er mwyn adolygu’r Wyl fel digwyddiad teuluol. Eleni, wnes i benderfynnu gadael y ddau adref a mynd gyda fy ffrind Clara, er mwyn dathlu ein pen-blwyddi a mwynhau ychydig o #MamiTime …Pawb yn haeddu hynny dydy?!

Dydd Sadwrn oedd yr unig ddiwrnod posibl inni, felly dyma benderfynnu aros y noson hefyd – mynd amdani! Wedi cyraedd y maes parcio eleni, ro’n i’n falch o weld arwyddion dwyieithog yn ein croesawu ni. Llynnedd doedd dim llawer o Gymraeg i’w gweld na’i chlywed, ond rwy’n teimlo fel bod y trefnwyr wedi gwneud mwy o ymdrech eleni.

Roedd y glaw yn garedig gyda ni, wedi stopio’n ddigon hir inni osod y babell yn y gwersyll VIP. Roedd hi’n syndod bod angen inni gerdded i ben dau fryn serth er mwyn cyraedd yr ardal VIP, ond wedi glanio yno, roedd hi’n safle braf gyda chawodydd glan a thoiledau neis – toiledau arbenig heb ddwr oedd yn rhyfeddol i fi, ond yn syniad gwych, a chasgliad bach neis o deodrants, tampax ac ati!

Roedden ni wedi penderfynnu cysgu mewn pabell fach ‘pop up’ am y noson, doedden ni ddim awydd cario pabell fawr o’r safle bws i’r gwersyll ei hun. O fewn 5 munud roedd ein cartref ni am y noson yn barod…dim ond croesi bysedd na fyddai’n llawn dwr ar ddiwedd y noson, fel pabell y ddynes drws nesaf druan!

Glitter oedd y peth cyntaf wnes i sylwi arno yn yr wyl eleni! Dwi’n credu bod gwerthiant glitter ar gynydd mis yma oherwydd roedd 90% o’r dorf yng Ngwyl Rhif 6 yn gwisgo glitter ar eu hwynebau! Bues i’n addurno ambell wyneb oedd heb ddod a glitter efo nhw hefyd – dwi yn CARU glitter!

 

Roedd y ffasiwn o amgylch y maes yn lliwgar iawn! Dynion mewn leggings amryliw, neiniau a theidiau mewn wigs ac os nad oeddech chi wedi cofio dod a dillad ‘addas’ gyda chi, roedd stondinau gwych yno eleni yn gwerthu pob math o drugareddau unigryw a vintage – llawer mwy o stondinau na llynedd, ac roedd hyn i’w groesawu.

Hawlfraint/ Copyright: Andrew Whitton

Wrth grwydro o amgylch y safle godidog, wnaethon ni gwrdd a nifer o famau eraill oedd wedi dod yma am y tro cyntaf, rhai ar ben eu hunain ac eraill gyda’r gwyr a’r plant. Mae’r safle’n eang ac mae’r Wyl yn gwneud defnydd o bob twll a chornel o bentref hardd Portmeirion er mwyn cynnal amrywiaeth eang iawn o berfformiadau a digwyddiadau a sgyrsiau. Os ydech chi eisiau bod yn drefnus a chynllunio eich diwrnod, mae modd lawrlwytho ap am ddim sy’n caniatau ichi weld beth sy’n digwydd ble…ond i fod yn onest, roedd Clara a fi eisiau ymlacio, eisiau gwneud y mwyaf o beidio gorfod meddwl a threfnu a rhuthro o un lle i’r llall.

Roedd y stondinau bwyd a’r bariau’n wych! Roedd dewis eang o fwydydd a diodydd; coctels, bariau rum, gin a swigod a phob un wedi’i gynllunio’n cwl a gyda pherfformwyr neu gerddoriaeth gwahanol i’w glywed. Ydy mae hon yn wyl cwl iawn a beth oedd yn wych oedd pob un yn derbyn taliad di gyffwrdd – hawdd! Rhy hawdd efallai?!

Un o’m ffefrynnau i oedd y Rum House, fues i ddim yn yfed rum gyda llaw – dim ond seidr, oedd yn £6 y peint! Roedd hi’n brysur yno trwy’r dydd a’r uchafbwynt i fi oedd y ‘Disco Mums’ – criw o famau o Fanceinion sydd wastad wedi joio clybio a bellach wedi troi at y decks!  Roedden nhw’n wych a beth oedd yn braf oedd gweld plant yn y rhes flaen yn mwynhau’r gerddoriaeth ac yn dawnsio gyda’i rhieni i gerddoriaeth house, techno a reggae! Joio!

Uchafbwynt arall oedd gweld Geraint Jarman yn agor arlwy’r prynhawn ar y prif lwyfan ar y pnawn Dydd Sadwrn. Er gwaethaf y glaw, roedd pawb yn rocio i ‘Gwesty Cymru’, ‘Reggae Reggae’ a un o fy fferfynnau i ‘Hiraeth am Kylie’, a chyfle hefyd i glywed ambell drac newydd. Roedd hi’n braf gweld cyfuniad o’r ‘hen stejars’ a’r bobl ifanc yn dawnsio a chanu gyda’i gilydd ar y gwair, ac roedd gan Jarman ei hun ddigon o ‘moves’ bach difyr hefyd!

Wedi manteisio ar y cyfle i gysgodi o’r glaw a mwynhau peint fach sidet yng Ngwesty Portmeirion, dyma fentro draw i’r goedwig i weld rhai o’r perfformiadau arbrofol a dal fyny gydag ambell i Fam arall oedd wedi dianc o’r plant am y diwrnod!

Ar y ffordd i gael bwyd, dyma ni’n gweld tyrfa enfawr o bobl wedi ymgynnull yng nghanol y pentref i fwynnhau perfformiad Cor y Brythoniaid. Dwi’n hoff iawn o ganu corawl, ond roeddwn i’n cwestiynnu a oedd hwn yn mynd i weddu’r Wyl – ond bois bach, hwn oedd uchafbwynt y dydd! Roedd y canu’n wefreiddiol a’r egni’n anhygoel ac roedd y miloedd oedd yn eu gwylio nhw wedi eu hudo yn llwyr a nifer yn eu dagrau, gan gynnwys dynes o Seland Newydd oedd yn cydio ynddai oherwydd ei bod hi dan deimlad!

Ar ol dawnsio yn y Rum House unwaith eto, dyma fentro nol at y prif lwyfan i wylio The The – rhaid cyfaddau nad oeddwn i wedi clywed am y band ‘post punk’ yma o’r blaen, ac er bod miloedd yno yn eu gwylio nhw, doedd hwn ddim i fi. Ro’n i ychydig yn siomedig mai hwn oedd y brif act ar y Nos Sadwrn hefyd.

Dyma ddiwedd y noson gyda byrgyr anferth a’r sglodion gorau dwi erioed wedi cael! Sglodion wedi’i coginio mewn truffle oil a pharmesan ar y top! Does dim llun o’r sglodion oherwydd roeddwn i wedi bwyta’r cyfan cyn i Clara dynnu’r llun! #bolgi

Yn ffodus, doedd dim pwll o ddwr yn ein pabell, a wnes i gysgu fel twrch! Am unwaith yn fy hanes i, doedd dim hangover gen i fore trannoeth! Mae hyn yn wyrthiol go iawn! Seidr a sglodion yw’r ffordd ymlaen ar noson allan yn amlwg!

Ar y bore Sul, dyma fanteisio ar y ffaith fy mod i’n teimlo’n ‘fyw’ a mynd am dro o amgylch y safle cyn ei throi hi am adref. Doedd dim cerddoriaeth na pherfformiadau bore Sul, ond roedd rhesi o bobl yn ciwio am roliau bacwn a figan! Roedd rhai unigolion heini wedi dewis mynychu’r dosbarthiadau ioga ac ambell un, oedd yn amlwg heb fod ar y seidr, yn rhedeg o amgylch y lle yn eu lycra tra bod eraill yn ymlacio mewn hot tubs ar y cei!

Ger y gwesty, roedd helfa drysor i blant yn cael ei chynnal gyda chriw o for lardon difyr! Yno, dechreuodd Clara a fi sgwrsio gyda Nanny oedd wedi dod draw i’r wyl i warchod plant teulu crand iawn o Lundain. Wnes i holi am yr arlwy i blant eleni, ac ro’n i’n hapus iawn i ddysgu bod llawer mwy o weithgareddau plant yma eleni; gwersi coginio yn y coed, adeiladu deniau, helfa drysor gyda mor lardon a phabell y Little Big Top ble roedd Elsi wedi mwynhau llynnedd. Gwych!

Felly a minnau wedi llwyddo i waredu 99% o’r glitter oddiar fy nghorff, hoffwn i ddweud diolch yn fawr iawn i drefnwyr Gwyl Rhif 6 am benwythnos gwych, llawn hwyl a lliw. Roedd y datblygiadau newydd i’w croesawu a fyswn i bendant yn argymell mamau a thadau i ddianc i’r Wyl a mynd yno gyda’r plant hefyd…OND yn anffodus bydd dim Gwyl yn 2019! Y gobaith yw bod yr Wyl yn dychwleyd yn 2020, a gobeithio hynny wir drefnwyr – oherwydd bydda i a Clara’n dathlu pen-blwydd arbennig y flwyddyn honno a byddai’n braf dathlu yno gyda ffrindiau a theulu! Yn y cyfamser drefnwyr, mwynhewch y brec haeddiannol!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

 

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: