5 Ffordd Syml i Helpu eich Plant i Gysgu

Pam na all fy mhlentyn i gysgu?! Dwi’n cofio’r dyddiau yma …dyddiau diflas a hiiiiiir iawn! Yn ffodus mae Maggie Richards yma i helpu, Sylfaenydd Smiley Minds relaxation resources www.smileymindskids.com ac yn yr erthygl hon mae Maggie yn cynnig syniadau a chyngor defnyddiol all fod o gymorth mawr i ddarllenwyr Mam Cymru.

5 Ffordd Syml i Helpu eich Plant i Gysgu

Cwsg, cwsg yn bêr. Mae’n rhywbeth mor hanfodol, mor iachusol, ond nid yw wastad yn syml. Rhowch gynnig ar y dulliau ysgafn hyn er mwyn sicrhau bod cwsg – a’ch cartref – yn noddfa i’r teulu cyfan.

  1. Meithrin caredigrwydd

Gadewch i ni gychwyn gyda chi. Rydych chi’n fam ac yn gymaint o wyrth â’ch plentyn.  Carwch eich hun! Yn enwedig pan fyddwch dan straen. Pa gamau bach y gallwch chi eu cymryd er mwyn anrhydeddu eich hun yn fwy, o darddle llawenydd a pharch?  Ewch i gael bath, efallai.  Pum munud i’ch hun yn yr ardd. Gofynnwch am gymorth (a gwnewch yn siŵr eich bod yn caniatáu i’ch hun dderbyn y cymorth hwnnw).

Bydd ein plant yn dysgu sut i ofalu am eu hunain yn rhannol yn ôl y ffordd y byddwn ni’n gofalu amdanyn nhw.  Wrth iddynt dyfu’n hŷn, byddant yn dysgu sut i ofalu am eu hunain trwy arsylwi sut yr ydym ni yn gofalu am ein hunain i raddau helaeth. Nid yw aberthu eich anghenion chi yn rhywbeth caredig; mae rhoi eich hun yn gyntaf yn garedig. Ac mae caredigrwydd yn gryfder.

Meddyliwch am y newidiadau y byddwch yn eu gwneud fel dull mwgwd ocsigen (mae’n siŵr bod hyn yn eich atgoffa o deithiau mewn awyren). Darllenwch gyda chariad a byddwch yn gwneud yr hyn sydd orau i’ch plentyn. Bydd ymddwyn mewn ffordd gadarnhaol iawn am y teulu cyfan yn rhoi blaenoriaeth i gwsg yn helpu hefyd. Efallai ewch ati i feddwl am arwyddair ynghylch cwsg ar gyfer y teulu, megis “Cwsg yw’n ffrind ni!  Cysgu’n drwm bob nos i ni!”

2. Ymrwymo i gysondeb

Trist nodi bod anghysondeb rhieni yn aml wrth wraidd problemau cysgu plant. Ar ôl i chi sefydlu patrwm, gwnewch eich gorau i ymrwymo iddo – gyda chariad. Mae’r ddisgyblaeth o wneud yr hyn yr ydych chi wedi’i ddweud y byddwch yn ei wneud yn eich grymuso chi a’ch teulu hefyd.  Pan fydd rhywun yn gwybod y gellir ymddiried ynoch, byddant yn teimlo bod rhywun yn eu caru.

Mae rhagweladwyedd yn lleddfol ac yn cynnig diogelwch. Caiff diogelwch ei brofi fel ymdeimlad tawel, heb siarad, sy’n caniatáu i system nerfol y plentyn ymlacio yn naturiol a throi at y cyfnod ‘gorffwyso ac amgyffred’. Mae hyn yn bwysig nid yn unig er mwyn cael cwsg iach, ond hefyd, er mwyn hyrwyddo cydnerthedd ym mhob rhan o fywyd y plentyn nawr ac yn ystod yr holl flynyddoedd gwerthfawr o’u blaenau.

Nid yw cadw at drefn yn golygu bod yn anhyblyg, fodd bynnag. Ewch ati i feithrin yr ewyllys da rhyngoch chi a’ch plentyn trwy blannu hadau hyblygrwydd yn ystod amser gwely.  Efallai dywedwch wrthynt y gallant gael byrbryd heno, a gadewch iddynt ddewis rhwng tri dewis iach.  http://www.medicalmedium.com/preferred/food

3. Cynnwys eu syniadau

Mae’n meddyliau yn bwerus! I ba raddau yr ydych chi’n ystyried amser gwely eich plentyn o’u persbectif nhw? Gall helpu gryn dipyn i ehangu eich calon a’ch meddwl yn y fath ffordd, ac i fod yn chwilfrydig. Os ydynt wedi cyrraedd yr oedran lle y gallant siarad, gofynnwch iddynt beth y maent yn ei hoffi fwyaf am eu nyth bach clyd?  A oes unrhyw beth yr hoffent ei newid, a fyddai’n eu helpu i edrych ymlaen at orffwyso fwy fyth?  Nid yw hyn yn golygu dweud ie i bopeth y maent yn ei ddymuno. Byddwch yn onest. Mae’n dda dweud wrthynt ei bod yn bwysig eich bod chi yn cael llawer o gwsg hefyd, a dyma pam eich bod chi yn mynd i’r gwely nawr, i gysgu yn eich ystafell chi, ac ati. Mae pob terfyn iach a bennir yn fendith.

4. Rhowch y gorau i ddweud ‘cwsg’ (cyn amser gwely)

Pwy sy’n cofio ateb na mewn ffordd heriol i’r gosodiad “Rwyt ti’n teimlo’n gysglyd”?  [Gan godi llaw!]  Trwy wneud newidiadau syml i’r hyn y byddwch yn ei ddweud, gallwch atal yr herio hwn.  Roedd y diweddar Magda Gerber, Sylfaenydd Resources for Infant Educarers, wastad yn dweud, “Gorffwysa… Gorffwysa’n braf. Gorffwysa dy gorff.” Bydd eich plant yn dwli ar eich geiriau tyner a ddywedir mewn ffordd mor dyner!  (Nodyn: Torrais y rheol hon gyda Chyfeillion Cwtshlyd er mwyn caniatáu cytseinedd).

5. Cael ymddiriedaeth lwyr

Ymddiriedwch yn eich hun. Ymddiriedwch yn eich plentyn. Ymddiriedwch yn y ffaith y gallant gysgu’n dda ar eu pen eu hunain. Ymddiriedwch yn y ffaith bod angen i’w hymennydd a’u corff orffwys. Ymddiriedwch yn y ffaith y gallwch chi oresgyn unrhyw her a chael eich grymuso gan unrhyw her pan fyddwch yn anelu’n uchel gydag amynedd ac yn rhoi’r pwys mwyaf ar Gariad a charedigrwydd.

Rydw i wedi sylweddoli mai gwir gariad yw fy nod mewn bywyd. Rydw i wedi bod yn chwilio amdano ers i mi gael fy ngeni a gallaf ddatgelu bod fy mhrofiad o gariad, ei dderbyn a’i roi, wedi fy nhywys i uchelfannau na fyddwn erioed wedi gallu eu dychmygu ers i fyfyrdod ddod o hyd i mi pan oeddwn yn 30 oed. Mae’r arfer heddychlon hwn wedi fy nhrawsnewid yn llwyr, o’r tu mewn allan.

Lle’r oedd dicter, gwelir amynedd nawr. Lle’r oedd dyhead, niwtraledd, Barn, derbyniad.  Cenfigen, caredigrwydd. Cymaint o garedigrwydd!  Heddiw, rydw i wedi ymrwymo i sicrhau bod y byd yn lle mwy caredig a’m dymuniad i yw bod dynoliaeth yn dod yn fwy caredig, nid yn unig i’w gilydd, ond i bob bod.

Cyfeillion Cwtshlyd

Myfyrdod oedd dechrau’r daith a arweiniodd at greu Cyfeillion Cwtshlyd, Smiley Minds albwm o straeon ymlaciol i blant am anifeiliaid bach. Ar ôl bod yn cerdded Blackford Hill yng Nghaeredin, roeddwn yn myfyrio ar y soffa pan ymddangosodd mwnci tarsier ciwt yn llygad y meddwl.  Edrychodd arnaf gyda’r llygaid bythgofiadwy hynny, a chododd ei law arnaf!

Bu hwn yn ddyrchafiad i mi, ac euthum i chwilio am ‘fwncïod gyda llygaid mawrion’ ar Google, a dysgais bod tarsierod yn anifeiliaid nosol. O’r fan honno, datblygodd y syniadau a’r rhigymau gorffwysol, gyda help. Mae anifeiliaid bach blewog ymhlith y bodau mwyaf diniwed a digynnwrf ar y ddaear, felly maen nhw’n ddelfrydol er mwyn helpu ein ‘babanod’ ni i deimlo’n ddiogel.

Teimlaf yn ostyngedig wrth ddatgelu nad yw ysgrifennu albwm myfyrdod yn brofiad newydd i mi. Cyd-ysgrifennais y myfyrdodau a lansiodd Calm, Ap y Flwyddyn iTunes yn 2017 (rhyngoch chi a fi, byddant yn lansio albwm annibynnol yn nes ymlaen eleni o’r enw Inner Power Meditations ac mae’n cynnwys trac gwych ar gyfer cwsg). Rydw i wedi mwynhau cyd-greu Cyfeillion Cwtshlyd yn fawr, a mawr obeithiaf y byddant yn bendithio pob plentyn sy’n eu mwynhau.

Caiff Cyfeillion Cwtshlyd a Blissful Buddies ei lansio ar 8 Hydref ar iTunes, Spotify, Amazon a Google Play.

Am fwy o gyngor, cofrestrwch ar gyfer Uwchgynhadledd Better Sleep for Kids ar-lein rhwng 8 ac 11 Hydref. Mae hon am ddim.  https://talks.bettersleepforkids.com/sleep

Hoffai Mam Cymru ddiolch o galon i Maggie am rannu’r cyngor a’r wybodaeth am Cyfeillion Cwtshlyd gyda ni. Pob lwc i bob un ohonnoch chi ar y daith yma, mae goleuni ar ddiwedd y twnel dwi’n addo. Aeth Elsi o beidio cysgu i gysgu’n drwm…hyd yn oed pan nad oeddwn i eisiau iddi gysgu!

Gan Heulwen Davies

Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: