Busnes Mam: Magu Babi a Rhedeg Siop!

Mae bod yn Fam yn swydd anodd ond anhygoel. Mae’n anhygoel I feddwl faint dwi’n caru fy merch fach, a pa mor obsessed rydw I erbyn hyn gyda ‘naps’, bwydo a pw!

Roeddwn I a’r gwr wedi bod yn ceisio beichiogi ond heb gael llawer lwc am y 6 mis cyntaf. O’n I’n gwybod y gallai gymryd amser, ond ro’n I’n torri fy nghalon wrth weld canlyniadau negyddol y profion beichiogrwydd bob tro. Yn Chwefror wnaethon ni ddechrau ‘trio’ eto, oherwydd doedd cael babi cyn y Nadolig ddim yn ddelfrydol I fi gan fy mod I’n rhedeg siop – Welsh Gift Shop.

Wnes I gymryd prawf beichiogrwydd am fy mod I’n teimlo’n wahnaol rhywsut, ag o’n I methu credu fy llygaid pan welais I’r ddwy linnell las ar y prawf – ro’n I’n feichiog!

Wrth edrych nol, ges I feichiogrwydd braf heb unrhyw salwch na phrobemau, ond fel y rhan fwyaf, ro’n I’n treulio’r misoedd cyntaf yn poeni oherwydd nad oedd gen I unrhyw symptomau. Efallai nad oeddwn I’n feichiog ac efallai bod y prawf yn anhygiwr!

Wnes I gyhoeddi’r newyddion I fy rhieni ar Sul y Mamau, gan gyflwyno cerdyn sypreis I Mam gyda’r geiriau ‘Mamgu Orau’r Byd’. Wnai fyth anghofio’r ymateb hapus wrth iddi agor yr amlen a’r cerdyn.

Dechreuais fynychu’r dosbarth igoa I famau beichiog yn yr ysbyty, a wnes i gwrdd a nifer o famau eraill ac ryden ni’n parhau yn ffrindiau da. Dwi’n argymell ymuno a dosbarthiadau cyn geni oherwydd mae’n ffordd wych o ddatblygu rhwydwaith o ffrindiau sy’n mynd trwy’r un broses. Mae gyda ni grwp ‘open all hours’ ar watsapp, ac mae’n brysur iawn am 2 y bore pan ryden ni’n bwydo’r babis!

Roedd yr enedigaeth yn galed (I ddweud y lleiaf!) oherwydd ges I haint yn ystod ‘labour’, ond yn ffodus roedd ein babi perffaith yn ddiogel. Pan gyrhaeddodd hi roedden ni mor hapus a wnaethon ni anghofio holi os mai bachgen neu merch oedd y babi! Doedd y rhyw ddim yn bwysig I ni, roedd gyda ni fabi iach.

Rydw I’n rhedeg siop arlein – y Welsh Gift Shop. Cyrhaeddodd Arwen yn ystod cyfnod prysuraf y flwyddyn, ond yn ffodus roedd modd I fi gyflogi rhywun I brosesu’r archebion, felly doedd dim rhaid I fi wneud gwaith ymarferol ar y dechrau. Ro’n I’n treulio’r dyddiau yn cwtsho Arwen yn y gwely a’r gluniadur wrth fy ymyl, yn ateb ebyst ac yn gwneud galwadau pan roedd hi’n cysgu.

Yn ffodus, roedd y gwr yn gallu rhannu’r cyfnod mamolaeth, roedd hyn yn help mawr ac yn golygu bod modd inni dreulio’r amser arbennig yma gyda’n gilydd. Os ydy eich partner yn medru rhannu’r cyfnod mamolaeth, mae’n werth ystyried hyn. Roedd nifer o’r rheini wnaethon ni gwrdd yn y  cyfnod yn poeni’n arw am ddychwleyd I’r gwaith ar ol ychydig wythnosau, mae’n bwysig ichi fwynhau’r cyfnod yma gyda’ch gilydd os yw’n bosibl.

Mae gen I ddwy swydd llawn amser rwan, a dwi’n caru’r ddau! Y peth gorau am redeg y siop arlein ydy bod modd I fi fod adre gyda Arwen. Mae costau gofal plant yn aruthrol o uchel ac mae bod yn hunan gyflogedig yn golygu nad oes rhaid I fi ddelio gyda’r straen o adael hi a mynd I’r gwaith – ydw dwi’n lwcus.

Roedd hi’n broses hir I gael Arwen I batrwm cysgu call; roedd hynny’n anodd wrth geisio ateb y ffon ac ebostio cwsmeriaid, felly nid yw’n fêl I gyd. Mae hi bellach yn 10 mis oed ac yn cysgu am gyfnodau hir ddwywaith y dydd, sy’n golygu bod modd I fi gyflawni llawer yn ystod y ddau floc yna (gan gynnwys ysgrifennu blog I Mam Cymru!) Mae hi hefyd yn hoffi helpu! Mae hi’n fodel bach da ac yn un dda am adolygu nwyddau ar gyfer y siop!

Un peth rwy’n dyfaru, sef nad ydw I’n gallu siarad Cymraeg yn rhugl, ond rwy’n gobeithio cyflawni hyn ochr yn ochr ag Arwen. Cefais fy magu yn Ne Cymru yn yr 80au a’r 90au a doedd yr iaith ddim mor boblogaidd ag y mae hi heddiw. Cymraeg oedd iaith gyntaf Mam ond doedden ni ddim yn siarad Cymraeg ar yr aelwyd, heblaw am ambell air (tyrd yma, paid, nos da) ond rhywusut wnes I lwyddo I gael B mewn Cymraeg yn fy arholiad TGAU.

Rydw I’n benderfynnol o fagu Arwen yn ddwyieithog, bydd hyn yn fy helpu I hefyd. Mae ganddi dedi seren sy’n gallu canu Cymraeg, llyfrau Cymraeg a CD’s hwyangerddi Cymraeg yn barod – ond yr athrawes orau yw Mamgu, sydd bellach ond yn siarad Cymraeg gyda hi pan mae’n ymweld!  Ymlaen!

Mae Arwen yn fy ngalw I ar y monitor rwan felly mae’n rhaid mynd! Nap arall drosodd!

Gan Becca Hemmings, Welsh Gift Shop.

*CYNNIG ARBENNIG I DDARLLENWYR MAM CYMRU! 10% ODDIAR BOPETH AR www.welshgiftshop.com NES RHAGFYR 31 GYDA’R COD mam-cymru!10 Diolch Becca x

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: