Barn Mam – Cyfres Newydd Halibalŵ i blant 7 i 11!

Nofelau Newydd Cyfres Halibalŵ i blant 7 – 11 oed

Mae CAA Cymru wedi cysylltu gyda ni yma yn #MamCymruHQ i’n gwahodd ni I gael cipolwg ar gyfres lyfrau newydd sbon I blant 7 – 11 oed, ac mae’n rhaid dweud ein bod ni wedi ein plesio!

Cyfres Halibalŵ yw’r gyfres newydd hon, sy’n cynnwys 6 nofel wreiddiol a llawn hiwmor ar gyfer darllenwyr ifanc. Mae’n rhaid llongyfarch CAA Cymru am ddewis awduron ifanc gwych, pob un wedi arfer byw neu gydweithio gyda phlant ac o ganlyniad yn adnabod dyheadau’r gynulleidfa ifanc a heriol hon I’r dim; Gwenno Mair Davies, Gwennan Evans, Mari Lovgreen, Dafydd Llewelyn, Anni Llŷn ac Eurig Salisbury.

Fel rhiant I ferch 6 oed sy’n mynd yn fwy a mwy ffysi bob dydd, dwi’n gwybod bod llyfrau llawn hiwmor gyda chloriau a darluniau lliwgar yn hanfodol er mwyn annog diddordeb mewn  darllen. Wrth ddangos y gyfres I Elsi am y tro cyntaf, roedd hi’n hoff iawn o’r cloriau ac yn byseddu’r tudalennau gyda brwdfrydedd gan ddweud; “Plis gawn ni ddarllen rhain nawr Mami”. O’n I’n meddwl mai tacteg er mwyn cael aros I fyny’n hwyrach oedd yr ymateb hynod o frwdfrydig, ond na, roedd Elsi wir eisiau I fi ddarllen y llyfrau. Dewisiodd Syniadau Slei gan Mari Lovgreen fel y llyfr cyntaf “achos bod y cymeriadau ar y clawr yn edrych yn ddoniol”

Stori am ddau gefnder sydd yma, Wil a Dot, y ddau yn byw ar ffermydd cyfagos ond y ddau mor wahanol I’w gilydd, fel y mwyafrif o fechgyn a merched 10 oed! Un peth sy’n gyffredin am y ddau yw eu bod nhw’n hoffi chwarae triciau, yn enwedig ar oedolion. Fel David Walliams, mae Mari’n deall hiwmor plant, mae’r syniad o dwyllo unrhyw Nain gyda selsig pw pw dafad yn mynd I wneud I bob plentyn (a rhiant) I chwerthin yn dydy?! Roedd Elsi’n methu peidio actio’r golygfeydd wrth I fi eu darllen hefyd. Yr unig ofid sydd gen I ydy eu bod hi wedi cael syniadau am driciau afiach …os bydd hi’n dod a phryfyn genwair yn agos ata I fyddai’n beio Mari Lovgreen!

Fel Mam, mae’n amlwg mai rhiant arall oedd wedi ysgrifennu’r llyfr, oherwydd mae Mari wedi llwyddo I ddarlunio’r realiti o fyw bywyd gyda phlant ifanc yng nghefn gwlad Cymru yn berffaith! Plant snotlyd, direidus a chwilfrydig sy’n hoffi bod allan yn chwilio am bryfed a chorynnod a byseddu’r tail a’r pridd nes eu bod nhw’n fudur o’I coryn I’w sawdl! Er fy mod I’n ffan o addasiadau da, mae cyfresi gwreiddiol ‘Cymreig’ fel hyn yn mynd I fod yn fwy cyfarwydd a pherthnasol I blant Cymru, roedd Elsi’n gyffrous wrth glywed am lefydd roedd hi wedi bod ynddynt fel Llanrug a’r ‘steddfod.

Ryden ni wedi darllen Teulu Tŷ Bach gan Eurig Salisbury hefyd, mae hon yn wahanol iawn I lyfr Mari Lovgreen ac yn cyfleu’r ffaith bod yr amrywiaeth yn eang yn y gyfres hon. Yn wahanol I’r arfer, gwr a gwraig yw’r cymeriadau yn y llyfr yma, Blodwen a Cleif a Sam y Ci ac yn ystod y llyfr cawn glywed am brofiadau ac anturiaethau’r tri cymeriad yma sy’n cyd-fyw yn Tŷ Bach. Tŷ go iawn yw hwn gyda llaw, nid toiled fel roedd Elsi’n cwestiynu ar y dechrau!

Rhaid llongyfarch Eurig am feddwl tu allan I’r bocs a chyflwyno llyfr I blant sydd ddim yn adrodd stori plentyn. Mae’r stori hon yn gyfuniad o hiwmor, antur a golygfeydd mwy aeddfed na’r hyn welwn ni mewn nifer o lyfrau sy’n targedu’r gynulleidfa hon hefyd, a hynny eto I’w groesawu. Roedd Elsi wrth ei bodd yn clywed am frwydrau Sam y Ci a’r gelyn, sef y Gath Drws Nesaf! Roedd hi hefyd yn rhyfeddu at y ffaith bod un o fysedd Cleif wedi’I biclo mewn jar yn y gegin, roedd y diweddglo annisgwyl I’r bys hwnnw yn sbarduno cwestiynau di-ri am ddyddiau wedyn! Diolch Eurig!

Does dim dwywaith bod y gyfres hon yn siwr o apelio at fechgyn a merched. Mae’r print yn fras, y penodau’n fyr a chynnil a’r iaith yn syml ar y cyfan, ac felly rwy’n cytuno mai 7 oed yw’r oedran delfrydol I ddechrau darllen y gyfres hon. Dwi’n credu y byddan nhw ychydig yn rhy syml I ddarllenwyr cryf 10 – 11 oed, ond wedi dweud hynny, byddan nhw hefyd yn mwynhau’r hiwmor a’r cymeriadau cryf.

Rhaid llongyfarch CAA Cymru hefyd am greu adnoddau gwych I gyd-fynd gyda’r llyfrau er mwyn ymestyn sgiliau iaith a llythrennedd y plant. Mae rhain yn ddefnyddiol i ysgolion ond hefyd yn weithgareddau hwyliog I wneud adref gyda’r plant, yn enwedig wrth iddi nosi’n gynnar ac wrth I’r tywydd droi. Mae’r adnoddau hyn I gyd ar gael am ddim ar wefan HWB.

I grynhoi felly, ydw I’n hoffi’r gyfres hon? Ydw, yn bendant! Mae’n gyfres llawn hwyl a dychymyg fydd yn herio ac ennyn chwilfrydedd darllenwyr ifanc o bob cwr o Gymru.

Wedi lansio’r gyfres gyda phlant ysgolion cynradd Carno, Llanbrynmair a Glantwymyn ar y 7fed o Dachwedd mae’r llyfrau bellach ar werth ar wefan CAA Cymru ac ar gael yn eich siop lyfrau leol am ddim ond yn £4.99 yr un! Dyma anrhegion gwych ar gyfer yr hosan Nadolig, a does dim angen batris nac adeiladu rhain, hwre! Llongyfarchiadau I’r holl awduron, i’r arlunwyr, ac I CAA Cymru.

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

*Os hoffech inni adolygu eich nwyddau neu wasanaethau I deuluoedd Cymru, neu os hoffech hysbysebu ar ein gwefan ebostiwch mam@mamcymru.wales 

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: