Y Gantores Rhyngwladol Nesdi Jones sy’n trafod bywyd fel Mam newydd a’r Nadolig Cyntaf gyda’i Merch

Bues i’n ddigon ffodus i gwrdd â Nesdi Jones ar sofa Heno, S4C yn ystod Mis Ionawr eleni. Roeddwn i’n trafod fy ymgyrch ‘Year of the Smear’ a hithau’n trafod ei gyrfa fel cantores lwyddiannus a’i beichiogrwydd cyntaf, yn ddifyr iawn roedd Robin Mc Bryde ar y sofa hefyd, yn trafod rygbi! Wedi rhoi genedigaeth i’w merch fach Cadi-Glyn yn mis Mai eleni, roeddwn i’n awyddus i ddal fyny gyda Nesdi i weld sut mae’n mwynhau bywyd fel Mam am y tro cyntaf.

Gynta’i gyd Nesdi, llongyfarchiadau enfawr ar enedigaeth dy ferch Cadi. Sut wyt ti’n mwynhau bywyd fel Mam am y tro cyntaf?

Diolch yn fawr! Rydw i’n mwynhau, ond mae o yn hectic a chaotic! Y peth gorau ydy gweld Cadi yn chwerthin, gwenu a datblygu. Dwi’n ffeindio fo yn ddiddorol ofnadwy. Mae o hefyd yn heriol, yn enwedig y tantrums! Fysa fo yn neis i gael rhyw fath o “baby translator” o gwmpas!

Pa gyngor sydd gen ti i ferched eraill sy’n paratoi i gael babi cyntaf?

Y cyngor mwyaf fyswn i’n rhoi ydy i ofyn am help y funud ti angen o. Roeddwn i’n cael lot o help gyda tîm iechyd meddwl tra’n feichiog oherwydd ro’n i’n dioddef gorbryder ac yn teimlo’n isel. Dwi’n falch fy mod i wedi gofyn am help yn syth, oherwydd dyn a wyr sut fyswn i wedi ymdopi heb yr help. Hefyd, paid a gorfeddwl beth mae babi ei angen, achos dydy babi newydd ddim angen llawer o bethau yn y cychwyn. Does dim angen panicio a gwario ar bethau fel “wipe warmers” achos wnewch chi ddim eu defynddio nhw!

I’r darllenwyr sydd ddim yn gwybod am dy yrfa canu, son ychydig am dy arddull a dy lwyddiant rhyngwladol

Dwi’n gantores mewn pedair iaith sef Cymraeg, Saesneg, Hindi a Punjabi. Mae fy ngherddoriaeth yn “fusion” o Bhangra a pop. Ar ôl teithio yn India a rhoi fideos ar Youtube, cysylltodd rapiwr a chynhyrchydd enwog o India efo fi a wnes i gân gyda fo. Cyrhaeddodd y trac rhif un yn siartiau BBC Asian Network. Roedd y gân yn “hit” yng nghymunedau De Asia hefyd. Ar ôl hynna ‘dwi ‘di cael rhif un arall a rhif deg yn y siartiau a gwobr “best newcomer” yn y gwobrau Bhangra Prydeinig. Dwi’n teithio India yn canu a ffilmio ac adref yn perfformio mewn gŵyliau. Rydw i wedi cael rhaglen ddogfen ar S4C, BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales. Dwi hefyd yn gwneud “mashups” ar Youtube o ganeuon poblogaidd Bollywood a’r wlad yma.

 

Sut mae Cadi yn ffitio mewn gyda’r swydd annarferol sydd gen ti?

Dydw i ddim wedi bod dramor ers cael Cadi, mi fyddai’n mynd pan fydd hi’n hŷn a bydd hi’n dod efo fi achos mae gen i ffrindiau yno sydd eisiau cwrdd â hi, a bydd hi’n wych iddi hi gael profi bywyd a diwylliant mewn rhan arall o’r byd. Dwi wedi bod dros Brydain ac mai Cadi wedi dod efo fi. Mae hi’n cael mwy o sylw na fi pan dwi’n mynd o amgylch y lle! Mae fy mhartner (sydd yn dysgu Cymraeg) yn dod hefyd, ac mae hynny’n help mawr. Dwi’n lwcus i gael partner mor gefnogol wrth fy ochr. Mae Mam wedi bod yn ddigon ffeind i warchod Cadi unwaith pan roedd rhaid i fi fynd i weithio yng Nghaerdydd, ac ro’n i’n anfon negeseuon iddi bob awr i holi sut roedd Cadi- Glyn!

Sut mae Cadi’n mwynhau gwrando ar Mam yn canu?

Yn ddigri iawn mae’n hoffi fi’n canu mewn arddull Bollywood, ond dwi’n cael edrychiad digon difrifol ganddi os ydw i’n canu pan mae Cyw ar y teledu! Roeddwn i’n dal i recordio a ffilmio nes oeddwn i’n 7 mis yn feichiog, felly mae hi’n gyfarwydd iawn a gwrando arnai’n canu ers pan roedd hi yn y groth!

Ydy dod yn Fam wedi newid dy arddull cerddorol?

Dwi bendant yn fwy emosiynnol a pan dwi’n sgwennu’r lyrics mae yna llawer mwy o deimlad tu ol i’r geiriau, sy’n beth da. Mae gen i egni newydd wrth berfformio hefyd, achos dwi ddim jyst yn gweithio i fi rwan, dwi’n gwneud hyn er mwyn Cadi – Glyn hefyd. Dwi eisiau iddi ddysgu bod hi’n gallu gwneud beth bynnag mae hi am wneud pan mae hi’n ferch fawr, y cyfan sydd angen ydy gweithio’n galed.

Ti’n credu bod modd parhau i ddilyn dy yrfa pan ti’n dod yn Fam?

Wrth gwrs, ond mae’n rhaid rhoi’r ymdrech i mewn a chael lot o amynedd! Cyn cael Cadi roedd fideo  Youtube yn cymeryd ychydig o oriau ond nawr 2 i 3 ddiwrnod! Yn y cychwyn roeddwn i’n trio gwneud gormod ac yn mynd yn stressed. Nawr dwi wedi dysgu i wneud cynllun gwaith a rhoi  “deadlines” gyda digon o sgop i addasu os oes angen, achos mae’n anodd cynllunio gyda phlentyn bach. Os nad ydy pethau’n gweithio, rhaid cofio bod yfory yn ddiwrnod arall.

Mae’r Nadolig cyntaf fel Mam ar y gorwel, sut fyddwch chi’n dathlu?

Dwi’n edrych ymlaen! Byddwn ni’n cael brecwast arbennig gyda theulu fy mhartner ac wedyn yn teithio i Griccieth at fy nheulu i gael cinio. Eleni ydy’r Nadolig cyntaf ers blynyddoedd pan fydd y teulu i gyd yn dod at ei gilydd yng nghartref mam a dad, mae na dros 20 ohonan ni a Cadi-Glyn yna gyda ni. Dwi’n siwr o grio lot!

Hoffai Mam Cymru ddiolch o galon i Nesdi am y cyfweliad. Mae’n amlwg ei bod hi wrth ei bodd yn jyglo bywyd fel Mam a chantores ac edrychwn ymlaen i weld ei cherddoriaeth yn datblygu gyda Cadi-Glyn wrth ei hochr. I gadw fyny gyda’r datblygiadau diweddaraf ym mywyd Nesdi ewch i’w sianel YouTube Motherhood, Music and Maddness – (mae’n wych!) neu beth am ddilyn Nesdi ar Trydar @madmusicmam

Nadolig Llawen iawn i ti Nesdi a Cadi-Glyn a’r teulu cyfan! Joiwch bob eiliad X

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

One comment

  1. Please don’t be scared using the word “mam” in English language articles by the way ….. mam is as much part of English as Welsh.

    I’ve been told off in public for refering to my own mother as mam in Wales!
    “you mean your mum yes” “no mam” … “your mum you mean?” … lol

    I despair at how modern mass media has being doing its best to kill mam off in favour of “mum” … a victorian slang word from Se England – just cos people think mam is a “lower class word”…ych

    I grew up in Eastern Wales and seen both the Welsh language and the use of “mam” die a quick death over the decades…..ah well change happens as buddha says

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: