Lansio Her #MamFit 2019!

Helo 2019 a Blwyddyn Newydd Dda a Iach i chi gyd!

Efallai bod rhai ohonnoch chi’n cofio fy mod i wedi lansio’r ymgyrch #YearOfTheSmear yma ar Mam Cymru yn Ionawr 2018, ymgyrch i annog mwy o famau a merched i fynd am brofion sgrinio serfigol. Roedd yr ymateb yn wych, bues i’n trafod pwysigrwydd sgrinio serfigol ar y teledu, y radio a hyd yn oed mewn sgwrs yn y Babell Len. Yn ystod y flwyddyn, wnes i dderbyn ebyst a negeseuon gan ferched ymhob cwr o Gymru a thu hwnt, yn datgelu eu bod nhw wedi cael eu hysbrydoli a’u hatgoffa i fynd am brawf ac mae hynny’n wych. Er bod 2018 drosodd, PLIS daliwch ati i fynd am eich profion, fel wnes i nodi ar y pryd, mae’n debygol na fyswn i yma o gwbwl pe bawn i heb fod am fy mhrawf i – mae’n BWYSIG.

O ganlyniad i lwyddiant #YearOfTheSmear, eleni rydw i wedi penderfynnu lansio ymgyrch newydd sbon o’r enw #MamFit, er mwyn annog fy hun ac ysbyrdoli eraill i fuddsoddi amser yn edrych ar ol ein cyrff a’n iechyd meddwl yn 2019.

Pam? Wel yn 2018 wnes i ddysgu bod angen i fi wrando ar fy nghorff a chael balans gwell yn fy mywyd. Mae cael y balans ar ol dod yn rhiant yn uffernol o anodd yn dydy?! Mae rhieni heddiw yn jyglo mwy nag erioed a does ryfedd bod nifer ohonom yn teimlo’r straen ac wedi blino trwy’r amser. Roedd 2018 yn wych ar y cyfan, roeddwn i’n ffodus i gael cyfleoedd gwych ac rwy’n teimlo fy mod i wedi cyflawni nifer o bethau da, ond dwi’n gwybod hefyd bod fy nghorff wedi talu’r pris am y ffaith fy mod i wedi gwneud gormod.

Dydy gweithio’n llawn amser, rhedeg tri prosiect llaw-rydd, ysgrifennu dau lyfr a rhedeg Mam Cymru ar ben fy hun yn fy amser sbar tra’n ceisio blaenoriaethu fy nheulu a goroesi ar 5 awr o gwsg DDIM yn gweithio! Wrth gwrs bod o ddim ac yn amlwg roedd fy nghorff yn mynd i sgrechian STOP ar rhyw bwynt! O ganlyniad i’r diffyg balans yn fy mywyd, yn 2018 wnes i brofi gorbryder am y tro cyntaf, a chael un pwl o banic dychrynllyd – ‘wake up call’ go iawn. Ar ben hynny, ychydig wythnosau cyn y Nadolig wnes i chwydu dair gwaith mewn un diwrnod (sori am fynd i fanylder) am fy mod i wedi blino gymaint. Un gair – stop!

Her #MamFit 2019

Eleni, er mwyn cael gwell balans yn fy mywyd, rydw i’n gosod yr her yma i fi fy hun i ddod yn #MamFit – yn ffit yn gorfforol ac yn feddyliol. Os ydech chi’n teimlo eich bod chi’n gallu uniaethu ac yn chwilio am well balans a mwy o egni eleni, beth am dderbyn yr un her a beth am inni helpu’n gilydd i ddatblygu’n unigolion iach a chryf yn ystod 2019? Mae croeso i BAWB – does dim rhaid i chi fod yn fam neu’n ferch hyd yn oed, gallwn ni gyd elwa o’r ymgyrch hon.

Cynllun #MamFit

Yn syml iawn, y cynllun yw i glustnodi oleiaf hanner awr bob dydd i ffocysu ar ein iechyd a’n lles; yn ystod yr wythnos mae hwn yn gyfuniad o gadw’n heini, cynllunio a pharatoi prydau bwyd iach i ni a’n teuluoedd ac ymlacio’n llwyr. Ryden ni i gyd yn wahanol ac yn uffernol o brysur, ond mae modd inni gyd wneud newidiadau bach yn ein amserlenni gwallgof er mwyn buddsoddi’r hanner awr yma ar ein hunain (ie, arnat ti!) – a gall ein teuluoedd ymuno mewn hefyd wrth gwrs!

Ydw, dwi’n un o’r rhai sy’n euog o ddweud ‘does gen i ddim amser i roi amser i fi’, ond y gwir ydy mai ni sy’n dewis sut i wario’n amser hamdden ac mae gan bawb hanner awr! Beth am godi’n gynt? Beth am fynd am dro yn hytrach nag eistedd wrth y ddesg amser cinio? Beth am beidio gwastraffu’r holl oriau bob dydd ar Facebook ac Instagram ac yn hytrach, mynd ati i gogino prydau iachus i’n teuluoedd? Beth am wneud ymarferion ymlacio neu mynd i ddosbarth cadw’n heini yn lle treulio’r noson yn gwylio rhaglenni teledu dydyn ni ddim hyd yn oed yn eu mwynhau?! Pan mae’r plant mewn gwersi nofio, beth am fynd i’r gampa i ymarfer corff neu fynd allan am awyr iach neu ddarllen llyfr er mwyn ymlacio, yn lle syllu ar sgrin neu fwyta cacen (arall?!). Dwi’n euog o’r uchod i gyd, a dwi’n gwybod na fyddai’n rhoi’r gorau i’r cyfan, ond dwi yn addo buddsoddi oleiaf hanner ar fi fy hun bob un dydd eleni. Mae’n fuddsoddiad syml fydd yn elwa’r teulu cyfan yn y pendraw, felly does dim angen inni deimlo’n euog chwaith!

Cymuned #MamFit

Yn ystod y flwyddyn, byddai’n rhannu fy mhrofiad i yma ar y blog, hefyd yn cynnig syniadau syml a chost effeithiol inni gyd, yn ogystal â chyngor gan arbenigwyr. Mae croeso i bawb gyfrannu erthyglau eu hunain er mwyn ysbrydoli pawb i ddal ati hefyd wrth gwrs! Os ydech chi am ymuno â’r cynllun a’r gymuned, cofrestrwch yma yn rhad ac am ddim er mwyn i fi wybod pwy arall sydd allan yna yn cadw cwmni i fi ac er mwyn i fi rannu’r datblygiadau diweddaraf gyda chi wrth i’r gymuned dyfu! Bydd  rhannu ein lluniau a’n datblygiadau gyda’n gilydd gan ddefnyddio’r hashnod #MamFit yn helpu i ysbrydoli pawb i ddal ati!

Os nad ydech chi’n dilyn Mam Cymru ar Facebook a @MamiCymru ar Trydar – gwnewch hynny er mwyn clywed am y datblygiadau diweddaraf am #MamFit a’r holl gynnwys gwych arall yn ystod y flwyddyn…gan gynnwys cyfres o ddigwyddiadau newydd sbon ar gyfer 2019! Os hoffech gyfrannu ryseitiau iach, syniadau neu unrhywbeth arall plis cysylltwch â fi ar mam@mamcymru.wales – rwy’n pwysleisio bod croeso i bawb – nid dim ond mamau!

Y cam cyntaf i fi rwan fydd gwneud ymarfer bach syml i asesu ble rydw i ar hyn o bryd a ble hoffwn i fod erbyn diwedd y flwyddyn. Mae cael targed bob amser yn fy helpu i! Pan fyddai wedi gwneud hwn byddai’n rhannu gyda chi yma ar y blog a cawn weld a fydd yr Heulwen ar ei newydd wedd wedi glanio erbyn diwedd 2019! Ymlaen #MamFit a cofiwch y rheol hanner awr…neu fwy! Amdani!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru #MamFit (to be!)

One comment

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: