Digwyddiad Mam Cymru gyda’r Artist Buddug Humphreys

Dwi’n gyffrous I gyhoeddi bod Mam Cymru yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau eleni, er mwyn rhoi cyfle I ni ddod I adnabod ein gilydd wyneb yn wyneb ac er mwyn cefnogi mamau sy’n rhedeg busnesau yma yng Nghymru!

Y digwyddiad cyntaf byddwn ni’n cynnal yw gweithdy gyda’r artist Buddug Humphreys ar y 19eg a’r 20fed o Ionawr yng Nghaffi Alys Machynlleth, caffi hyfryd sy’n cael ei redeg gan Gail Jenkins, Mam a chogyddes o fry!

Yn ystod y gweithdy bydd cyfle I chi gydweithio gyda Buddug I greu plat enamel eich hun, cyn mwynhau te prynhawn bendigedig wedi ei baratoi gan Gail. Ar ddiwedd y gweithdy bydd eich plat yn barod I chi fynd adref efo chi! Da de!

Buddug Humphreys

Mae Buddug yn fam ers 2015 ac yn ddiweddar penderfynnodd symud adref I Gymru, yn dilyn cyfnod hir yn Llundain, ble bu’n astudio ei chrefft ac yn rhedeg siop ar Columbia Road. Er mwyn rhoi cyfle I chi ddod I adnabod Buddug cyn y digwyddiad, dyma drefnu cyfweliad…

Gynta’i gyd Buddug, un o ble wyt ti a beth sy’n sefyll yn dy feddwl wrth edrych nol ar dy blentyndod?

Wel ges i fy ngeni yn Wrecsam a symydon ni I Gaerdydd pan o’n I’n fabi. Symydon ni I Bontnewydd ger Caernarfon wedyn pan o’n ni yn 6 oed a’r hyn sy’n sefyll allan ydy’r dyddiau yn Ysgol Bontnewydd pan o’n I’n cael cyfleoedd I wehyddu, gweu, crosio a gwneud gwaith llaw I’r Eisteddfodau.

Ai dyma ble ddechreuais di ymddiddori mewn celf felly?

Ie! Dwi’n cofio creu darn o waith gwehyddu yn ysgol Bontnewydd ag o’n I wir wrth fy modd yn ei greu. O’n I’n meddwl bod o mor anhygoel bod chdi’n gallu creu darn o gelf wrth rhoi darnau o ddafedd a llinyn at ei gilydd. Rhoi pethau at ei gilydd ydy celf  a dwi’n ffodus I wneud hyn fel gwaith.

Beth oedd y sbardun i greu busnes yn gwerthu platiau a gemwaith enamel?

Roeddwn wrth fy modd yn creu a dwi’n hoff iawn o weithio efo enamel. Y freuddwyd oedd I greu yn llawn amser a gwneud gyrfa o’r peth….a dyma fi!

Roeddet ti’n gweithio yn Llundain am flynyddoedd felly sut wyt ti wedi llwyddo i gyflenwi siopau a chwsmeriaid yma yng Nghymru?

Pan ddechreuais I, doedd y we ddim yn bodoli, felly roedd hi’n anoddach I farchnata fy hun a rhoi cyfleoedd I bobl I weld fy ngwaith. Roedd o’n gyfuniad o fynychu a threfnu stondin mewn ffeiriau masnach a thrio cael erthyglau yn y wasg gymraeg, Golwg a’r Wawr yn bennaf ac wedyn yn y cylchgronnau ffasiwn hefyd.

Pa mor anodd oedd rhedeg y busnes a tithau’n feichiog?

Pan o’n I’n feichiog, roeddwn I yn dal ati fel arfer, ond erbyn y misoedd olaf, roeddwn I’n methu gwneud gymaint a doedd lot o bobl ddim yn dallt pam! Roedd yn rhaid I fi wrthod rhai archebion, sy’n anodd pan ti’n dibynnu arnyn nhw am dy fywoliaeth, ond roedden ni yn brysur yn gwneud lot o waith adeiladu ar y pryd hefyd! Roedd hi’n gyfnod eithaf stressful a deud y gwir!

Sut mae bywyd wedi newid ers I’r ferch fach gael ei geni?

Cafodd Marla ei geni dechrau mis Rhagfyr 2015, felly wnes I sicrhau fy mod I’n cael dau fis cyntaf eithaf tawel er mwyn dod I arfer edrych ar ol babi. Wedi dweud hynny, roeddwn I dal yn ‘neud y gwaith rhwng y bwydo a’r naps! Erbyn hyn, dwi’n trio trefnu a defnyddio fy amser yn fwy gofalus, er mwyn i fi gael cyflawni bob dim dwi eisiau gwneud.

Pa gyngor sydd gen ti i ferched a dynion sydd ar fin dod yn rhieni am y tro cyntaf?

Mae cael plant yn profi lot ar eich amynedd, felly triwch eich gorau i beidio rhoi gormod o bwysau ar eich hun I fod yn fam a tad perffaith!

Ai Marla wnaeth dy ysbrydoli i ddychwelyd i Gymru?

Ia, roeddwn i isho symyd o Lundain ers tro. Dwi wrth fy modd gyda Llundain ond roeddwn i isho newid byd ag eisiau mwy o sicrwydd o ran cartref. Mae prisiau rhent yn Llundain mor uchel, a doeddwn i ddim yn siwr faint o waith fyswn i’n gallu gwneud ar ol cael babi, a gan fy mod i’n hunan gyflogedig doeddwn i ddim yn cael arian cyfnod mamolaeth. Hwn oedd y cyfle perffaith i ddod yn ol.

Ydy’n anodd jyglo busnes dy hun a bod yn fam?

Dwi’n meddwl bod o yn eithaf anodd jyglo bod yn rhiant efo unrhyw swydd, felly dwi ddim yn meddwl bod na llawer o wahaniaeth beth ti’n gwneud o ran gwaith. Yr unig beth sy’n anodd ydy fy mod I’n gorfod gweithio weithiau pan mae Marla efo fi, a hefyd ar y penwythnosau. Yr hyn fydd yn dda am redeg busnes fy hun, ydy cael y rhyddid I’w  chasglu hi o’r ysgol, neu edrych ar ei hol os bydd hi’n sal, a byddai’n gallu trefnu fy ngwaith fel fy mod I’n gallu treulio llawer o’r gwyliau ysgol efo hi.

Beth ydy dy hoff beth am fod yn fam?

Edrych arni yn tyfu a datblygu.

Sut fath o role model wyt ti am fod iddi?

Dwi eisiau iddi ddysgu gen I mai trwy weithio’n galed mae llwyddiant yn dod.

Beth ydy’r uchelgais o ran y busnes?

Eleni dwi’n edrych ymlaen I ddatblygu darnau newydd I’w gwerthu yn y fy siop newydd yng Nghaerdydd a datblygu fy ngwaith celf tu hwnt I hyn.

Diolch I Buddug am adael inni fusnesa! Os hoffech fynychu’r digwyddiad yn Machynlleth, mae llond llaw o lefydd ar gael yn y gweithdy ychwanegol ar Ddydd Sadwrn y 19eg o Ionawr am 15:00. Mae’r ddau weithdy ar Ddydd Sul yr 20fed yn llawn. Cost y gweithdy gan gynnwys y te prynhawn a’r plat enamel I fynd adref gyda chi yw £90. I archebu lle ebostiwch mam@mamcymru.wales – cyntaf I’r felin!

*Cadwch lygad am ein digwyddiad nesaf – mae’r cyfan wedi ei defnu a byddwn yn cyhoeddi hwn ar ein tudalen Facebook cyn diwedd y mis! *

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: