Eich Barn Chi ar Wisg Ysgol yng Nghymru

Mae’r wythnos gyntaf nol yn yr ysgol ar ben, ac mae’r dasg wythnosol o olchi a pharatoi’r wisg ysgol ar gyfer yr wythnos nesaf ar ddechrau! Rydw i’n bersonol yn ffan o’r wisg ysgol, fel Mam i ferch 6 oed sy’n ystyried ei hun yn dipyn o fashionista, mae’r ffaith bod yn rhaid iddi wisgo dillad ysgol, yn golygu llai o ddrama am 5 bore’r wythnos!

Mae sawl dadl wedi bod am y wisg ysgol dros y blynyddoedd wrth i’r wisg ysgol ddod yn llai ffurfiol ac yn ffwy cyfforddus mewn nifer o ysgolion, ac wrth i blant a theuluoedd ofyn am wisg sy’n addas ac yn gyfforddus i ferched a bechgyn. Mae’r ddadl am y gost yn fyw o hyd.

Nol yn mis Tachwedd 2018, lansiodd Kirsty Williams; Ysgrifennydd Cabinet Dros Addysg yng Nghymru, ymgynghoriad newydd er mwyn casglu barn pobl ifanc a rhieni am y wisg ysgol, er mwyn ymchwilio ffyrdd o wneud y wisg ysgol yn fwy ffoddadwy a niwtral o ran rhywiau. Os nad ydech chi wedi ymateb i’r ymgyhgoriad a’r holiadur arlein, peidiwch a phoeni, mae hwn ar agor nes Chwefror yr 21ain.

Er mwyn cael gwybodaeth pellach am yr ymgynghoriad, dyma drefnu cyfweliad gyda Kirsty Williams;

Gynta’i gyd, beth sydd wedi sbarduno’r ymgynghoriad yma?

Rwy’n credu y gallai ysgolion wneud mwy i gadw cost gwisg ysgol i lawr, ac yn gynharach eleni penderfynais mai’r ffordd orau ymlaen fyddai cyflwyno canllaw statudol newydd ar gyfer gwisg ysgol, ynghyd â chyllid ychwanegol i gefnogi’r teuluoedd hynny sydd ei angen.

Mae’r canllawiau presennol yn cyfeirio’n uniongyrchol at fechgyn a merched, bydd y canllawiau newydd yn cyfeirio at wahanol grwpiau rhyw. Fe fydd hefyd yn cynnwys hawliau plentyn i hunaniaeth a mynegiant o ran rhywedd, diffiniadau a thelerau sydd wedi datblygu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae’n hanfodol bod ein canllaw yn cael ei ddiweddaru i adlewyrchu’r byd yr ydym yn byw ynddi heddiw. Drwy ymgynghori â rhieni a disgyblion ledled Cymru, byddwn yn sicrhau bod y canllawiau newydd yn adlewyrchu eu safbwyntiau a’u pryderon.

Ai ymgynghoriad i Gymru’n unig yw hwn?

Ie, ymgynghoriad yn ymwneud ag ysgolion yng Nghymru yn unig yw hwn. O’m dealltwriaeth i, nid oes unrhyw ymgynghoriadau tebyg unrhyw le arall yn y DU. Drwy gyflwyno’r canllawiau statudol mae Cymru’n arwain y ffordd. Bydd y canllawiau yn fuddiol i sicrhau bod pob ysgol yng Nghymru yn dilyn yr un egwyddor wrth ddylunio eu polisïau gwisg ysgol, gan ei wneud yn fforddiadwy, yn gynhwysol ac yn deg.

Pa mor bwysig ydy hi bod rhieni a dysbyblion Cymru yn cymryd rhan ac yn mynegi eu barn?

Mae materion sy’n ymwneud â gwisg ysgol yn effeithio ar rieni a disgyblion yn ddyddiol, ac felly hoffwn annog pob rhiant a disgybl yng Nghymru i gwblhau’r ymgynghoriad. Dyma’ch cyfle chi i roi gwybod i ni beth yw eich barn am yr hyn a gynhigir yn y canllawiau statudol newydd, yn ogystal ag unrhyw farn sydd gennych ar wisg ysgol. Mae holiadur syml ar gael er mwyn casglu barn y plant.

Hoffai Mam Cymru ddiolch i Kirsty Williams am y cyfweliad. Ewch ati i gwblhau’r ymgynghoriad arlein a cofiwch bod y gweinidog yn awyddus i’r plant fynegi barn hefyd! Yn y cyfamser, pob lwc gyda’r golchi a’r smwddio!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

Leave a Reply

%d bloggers like this: