#MamFit Pythefnos Mewn!

Mae’n anodd credu bod pythefnos wedi mynd hiebio ers i fi lansio a dechrau ar fy Her #MamFit 2019, ac rydw i wirioneddol wrth fy modd bod bron i 100 ohonnoch chi wedi arwyddo i fyny am ddim i wneud yr her hon efo fi! Mae’r ymateb yn anhygoel ac roedd hi’n wych derbyn gwahoddiad gan griw Heno, S4C i drafod yr her yn fyw ar y teledu wythnos dwytha. Mae’n fy ngwneud i mor hapus i feddwl bod gymaint ohonom wedi penderfynnu buddsoddi amser yn ein hunain eleni ac rydw i eisioes yn gweld gwahaniaeth…ac wedi colli 3 pwys!

Hyd yma, rydw i wedi llwyddo i lynnu at y cynllun #MamFit ac wedi treulio oleiaf hanner awr bob dydd yn gwneud rhywbeth er budd fy iechyd a lles. Rhai dyddiau, rydw i’n cynllunio beth fyddai’n gwneud, ond ar ddiwrnodau eraill, mae hynny’n amhosibl – fel Dydd Llun, pan roedd rhiad i fi dreulio 6 awr yn y car, ac yna mynychu dau gwrs a chyfarfod – ond wnes i lwyddo i wneud hanner awr o ioga cyn gwely!

Mae ioga yn rhywbeth gwych a newydd rydw i wedi ei ddarganfod yn ystod y bythefnos dwytha. Wnes i ioga cyn geni bron i 7 mlynedd nol, a bryd hynny ro’n i’n elwa’n fawr ohonno, ond fel rhiant prysur dydw i ddim wedi rhoi’r amser i fi fy hun i fwynhau ac ymarfer hynny ers dod yn Fam – swnio’n gyfarwydd?!

Wnes i benderfynnu mynychu diwrod ioga yng Nghanolfan Coed y Brenin – canolfan awyr agored a gwych ar gyrion Dolgellau. Fi oedd yr unig un yn y dosbarth oedd heb fynychu dosbarth fel hyn o’r blaen, ond roedd Polly yr athrawes mor gefnogol a chroesawgar. Roedd pawb yno’n glen iawn ac wrth inni ddechrau gyda’r ymarferion anadlu a deffro’r corff, roeddwn i’n teimlo mewn balans ac wedi ymlacio’n llwyr.

Rhaid cyfaddef nad oedd y diwrnod i gyd mor ymlaciol a hyn, roedd y seiswn pnawn yn llawer mwy corfforol ac roedd rhannau o fy nghorff yn crynnu ac yn methu gwneud rhai o’r symudiadau, ond doedd o ddim yn boenus ac roedd Polly wedi esbonio na ddylien ni roi ein hunain dan bwysau na gwneud unrhywbeth anghyfforddus – rhaid gwrando ar ein cyrff. Ers hynny, rydw i wedi bod yn ymarfer ioga adref ac yn ymarfer gyda fy merch, ac mae’r ddwy ohonom yn cysgu fel tyrchod ar ol ei wneud! Rydw i bendant am ymarfer ac ymchwilio mwy mewn i dechnegau a buddion ioga dros y misoedd nesaf.

Yn ogystal a ioga, rydw i hefyd wedi dechrau cerdded mwy. Rydw i wedi cael oriawr ffitrwydd ail law fy ngwr, ac roedd hi’n agoriad llygad i weld cyn lleied o gamau ro’n i’n gwneud ar ddechrau’r her. Y nod yw 10,000 o gamau y dydd, ond oherwydd fy mod i’n gweithio mewn swyddfa ac yn gyrru deunaw milltir y dydd i’r gwaith, rydw i wastad ar fy mhen ol mewn rhyw fath o gadair, a dim ond  tua 2,500 o gamau ro’n i’n gwneud! O ganlyniad, rydw i wedi bod yn gadael fy nghar i ffwrdd o’r swyddfa ac wedi bod yn cerdded o’r school run i’r gwaith – mae’r swyddfa ar ben bryn serth iawn gyda llawer o risiau ar y ffordd, ac felly mae’n ymarfer da ac yn cynyddu curiad fy nghalon. Rydw i’n teimlo gymaint yn fwy effro ac egniol ar ol cyraedd y gwaith, ac mae bod allan yn yr awyr iach yn clirio fy mhen ac mae am ddim hefyd.

Rydw wedi i newid fy neiet yn ystod y bythefnos dwytha hefyd. Fel y rhan fwyaf, ro’n i wedi bod yn bwyta llawer o bethau drwg dros y Nadolig, ac ro’n i’n teimlo’n afiach a di egni wrth godi bob bore. Mae’r her hon wedi fy ysbrydoli i fwyta bwyd iach a chael mwy o falans o ran y math o fwyd rwy’n eu bwyta – nid deiet, ond bwyta’r pethau iawn. Uwd yw’r brecwast mwyaf cyffredin rwan efo hadau pwmpen, llys a llwyaid o fel – ffordd iach o lenwi’r stumog a chael egni i gael cerdded fyny’r bryn i’r swyddfa! I ginio rwy’n bwyta taten bob efo ffa pob, salad couscous efo llwyth o lysiau a physgod neu cawl cartref trwchus efo bara pita. I swper, cig neu bysgodyn efo llysiau wedi’i rhostio neu ffefryn y teulu – cottage pie efo cig braster isel. Mae’r holl fwydydd yma’n fy llenwi ac yn rhoi gymaint mwy o egni a boddhad i fi, a dwi ddim angen bwyta unrhywbeth rhwng y prydau bwyd.

Yfed mwy o ddwr ydy’r her i fi dros y bythefnos nesaf  – dydw i ddim yn yfed digon. Dim ond te herbal neu smwddi cartref rwy’n yfed fel arall, ond dwi’n gwybod bod dwr mor bwysig i sicrhau bod y corff yn gweithio ar ei orau, yn enwedig gan fy mod i’n ymarfer mwy rwan.

Os ydech chi’n aelod o Gymuned #MamFit cofiwch rannu eich lluniau a’ch syniadau gyda fi ar ein cyfrifon Instagram, Facebook a Trydar gan ddefnyddio’r hashnod #MamFit. Os nad ydech chi wedi arwyddo i’r cynllun gallwch wneud hynny yma yn rhad ac am ddim!

Ymlaen #MamFit

Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: