#MamFit Canlyniadau Mis Ionawr 2019

Mae mis wedi mynd heibio ers i Mam Cymru lansio Her #MamFit 2019, ac mae’r ymateb wedi bod yn wych, gyda 99 ohonnoch chi bellach wedi cofrestru yn rhad ac am ddim i wneud yr her hon gyda fi eleni. Waw!

Ar ddiwedd bob mis, rwy’n gofyn yn garedig i bawb sydd wedi derbyn yr her, i gwblhau’r ffurflen canlyniadau aelodau, er mwyn gweld beth yw canlyniadau cymuned #MamFit yn ei chyfanrwydd. Gan ein bod ni’n byw ymhob cwr o’r wlad a thu hwnt, mae cwblhau’r ffurflen yn gyfle i asesu sut mae pawb yn teimlo a beth yw’r heriau misol. Diolch felly i bawb sydd wedi cwblhau’r ffurflen arlein diwedd Ionawr.

Dyma’r canlyniadau!

Faint sydd wedi llwyddo i fuddsoddi oleiaf hanner awr y dydd yn gwneud rhywbeth er budd eu lles a’i ffitrwydd?

90% ohonnoch, ac o ganlyniad, mae pob un o’r rhain yn teimlo’n fwy egniol, yn teimlo fel bod gwell balans yn eu bywydau ac yn teimlo’n hapusach.

Rhaid cyfaddef fy mod i hefyd wedi llwyddo i gyflanwi’r her yn Ionawr, ac o ganlyniad dydw i bellach ddim yn cael gymaint o drafferth i godi o’r gwely yn y bore, mae gen i well balans ac mae fy ysgwyddau wedi symud nol lawr o ‘nghlustiau! Ar ben hynny, rydw i’n cysgu’n well.

Colli pwysau?

Mae 100% o’r rhai oedd wedi nodi wrth gofrestru eu bod nhw eisiau colli pwysau, wedi llwyddo i wneud hynny y mis hwn! Ar gyfartaledd, mae pawb wedi colli 3.5 pwys, ac wrth ystyried dyddiad lansio’r her, mae hyn yn cyfateb i golli pwys yr wythnos! Mae sawl un wedi colli hyd at hanner ston, a dwi’n hapus i rannu fy mod i wedi colli 4 pwys.

BMI?

Mae’r rhai oedd wedi nodi’r BMI ar y ffurflen canlyniadau hefyd wedi gweld gwahaniaeth, ac un wedi mynd o 31 i 28.8 sy’n dda iawn mewn mis. Roedd fy BMI i yn 28.3 cyn cychwyn yr her, ac mae bellach yn 27.5, felly mae’n gwella!

Bwyta’n Iach?

Mae bron pawb wedi nodi eu bod nhw wedi treulio mwy o amser yn coginio prydau bwyd a chynllunio’r hyn mae nhw am ei fwyta o flaen llaw. Mae pawb hefyd wedi nodi bod eu deiet wedi gwella yn ystod Ionawr.

Rydw i’n sicir wedi buddosddi amser mewn coginio y mis hwn, a heb gyffwrdd yr un cacen a ddim ond wedi yfed hanner glased o prosecco trwy gydol y mis!

Ymarfer corff?

Mae 100% o’r rhai sydd wedi cwblhau’r ffurflen yn nodi eu bod nhw wedi symud mwy y mis hwn, ac hefyd wedi nodi bod yr ymarfer wedi gwneud iddyn nhw deimlo’n dda ar ol ei wneud.

Mae cael hen oriawr ffitrwydd y gwr wedi dangos i fi cyn lleied ro’n i’n symud cyn dechrau’r her. Mae unrhywun sy’n gyrru i’r gwaith ac yn eistedd mewn swyddfa bob dydd fel fi, yn sicir yn gorfod gweithio’n galetach i wneud unrhywbeth yn agos i’r 10,000 o gamau ryden ni i fod i wneud bob dydd. Hyd yn oed ar ol cerdded fyny’r bryn serth i’r gwaith a pharcio’n bellach o’r siop, mae’n anodd cyraedd y 10,000, felly’r her i fi y mis hwn yw gwneud 10,000 o gamau bob dydd.

Un gair i ddisgrifio ein hunain ar ddiwedd mis cyntaf #MamFit?

Hapusach yw’r gair mwyaf cyffredin ar eich ffurflenni adborth! Roedd 98% ohonnoch chi wedi defnyddio’r gair yma ac mae hynny’n fy ngwneud i’n hapus tu hwnt!

Her?

Yr her i’r mwyafrif oedd amser, ond mae’r canlyniadau uchod yn profi bod darganfod ffyrdd o roi’r hanner awr yma i’n hunain bob dydd, yn werth yr ymdrech.

Ar ddyddiau pan and oes amser i symud o’r ddesg neu pan roedd yn eira’n golygu bod dim modd i fi gerdded i’r gwaith, es i ati i ddefnyddio fy ffrind newydd, yr ap FIIT,  i wneud dosbarthiadau anadlu, yoga neu HIIT. Mae’r ap yn rhad ac am ddim, felly does dim esgus o gwbwl!

Uchafbwynt Personol?

Dwi’n teimlo’n well ac mae’r ymdeimlad o gael balans gwell yn fy mywyd yn rhywbeth ro’n i’n crefu ar dechrau’r her yma. O ganlyniad i hyn mae gen i fwy o ffocws a mwy o egni. Uchafbwynt arall ydy’r ffaith fy mod i wedi llwyddo i redeg 5k yn ddi stop, a hynny am y tro cyntaf ers misoedd lawer! Ymlaen a llongyfarchiadau pawb – mae gwybod fy mod i ddim ar ben fy hun yn gymorth mawr X

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: