Barn Mam – Cewynnau Golchadwy

Mae Bethan yn un o ddarllenwyr Mam Cymru ac roedd hi’n awyddus i rannu ei phrofiad hi o ddefnyddio cewynnau golchadwy. Dyma ei hanes…

Dwi wastad wedi ceisio bod yn berson ‘gwyrdd’ – yn gwybod yn union beth sy’n gallu mynd ym mha liw bin ac yn dilyn fy ngŵr rownd y tŷ yn troi goleuadau bant. Er hynny, doeddwn i byth wedi dychmygu byddai eisiau ‘neud rhywbeth positif dros y blaned yn troi’n obsesiwn gyda pŵ.

Pan oeddwn yn disgwyl fy merch, darllennais bod disgwyl i gewyn tafladwy gymryd tua 500 mlynedd i bydru’n llwyr. Dyna sylweddoli: roedd pob cewyn roeddwn i erioed wedi gwisgo’n fabi mwy na thebyg yn arnofio yn y môr, neu wedi’u claddu mewn pentwr gwastraff. Felly, es i ati i ymchwilio’r defnydd o gewynnau golchadwy.

Doedd fawr o syniad gen i ble i ddechrau – doeddwn i erioed wedi newid unrhyw fath o gewyn! A dweud y gwir, yr ymchwil oedd y darn anoddaf i mi: mae yna gymaint o fathau gwahanol (poced, ‘all-in-one’, wraps…), a phob brand yn brolio ‘system cewyn’ arbennig. Dydyn nhw ddim yn rhad, chwaith, gyda nifer o frandiau yn costio dros £15 am un cewyn. Yn y diwedd, fe brynais i set o bump napi ‘Close Pop-in’, sef brand sy’n gweithio gyda chwmni Babi Pur ym Mhenrhyndeudraeth. Unwaith i rhain gyrraedd, roeddwn i’n gallu deall yn well beth oedd ystyr y terminoleg newydd a dechrau gwneud penderfyniad ar y math o gewyn byddwn i am ddefnyddio. O ymchwilio arlein, roeddwn i wedi deall y byddai angen tua 20 arnai, felly roeddwn i’n chwilio opsiwn llai costus. Dyma fi’n mynd yn ôl at gwmni roedd ffrind wedi defnyddio, Little Lamb, sydd wedi’i leoli yn Nglanaman. Mae’r cwmni yma’n cynnig ‘cit cewyn’ gyda nifer o napis, yr holl ategolion a bin i gadw’r cewynnau brwnt.

Doeddwn i ddim wedi sôn wrth fy ngŵr am fy nghynllun i ddefnyddio cewynnau golchadwy, felly pan gyrhaeddodd bocs mawr gan Little Lamb, roedd peth esbonio i’w wneud. Roedd yn hoff iawn o’r syniad y gallwn ni arbed arian yn y tymor hir, yn enwedig ar ôl i mi esbonio sawl cewyn fyddai angen mewn diwrnod! Yn anffodus, doedd e ddim cweit mor frwd am olchi cewynnau brwnt…

Penderfynais o’r cychwyn cyntaf i ddefnyddio napis tafladwy am yr wythnos gyntaf, o leiaf – roeddwn i’n teimlo byddai digon da fi fecso amdano fe, heb gorfod feddwl am y golch! Hefyd, roedd hyn yn meddwl nad oedd y cewynnau’n cael eu strwo gan y meconium. Ar ôl wythnos, es i ati i ddefnyddio’r cewynnau yn ystod y dydd, gan newid i napis tafladwy ar gyfer y nos, ac os oeddwn ni’n mynd allan am y diwrnod. Rhaid dweud, roedd llawer mwy o ddamweiniau tra’n gwisgo’r napis tafladwy. Mi wnes i hefyd sylwi bod ein merch yn dioddef o nappy rash yn fuan ar ôl bod yn y napis tafladwy, ac nid yn y cewynnau golchadwy.

O ran y golchi, mae’n llawer gwell nac oeddwn wedi disgwyl. Dwi’n twlu’r cewynnau brwnt i’r bin, sydd â bag golchi ynddo. Dwi wedyn yn twlu’r bag yna i’r peiriant pan mae’n llawn. Mae’n cymryd sbel iddynt sychu, ond os mae lle i sychu’n brin, gallwch ddewis cewyn microffibr sy’n sychu’n gynt.

Mae’r cewynnau wastod yn destun trafod (brownie points da’r Ymwelydd Iechyd!), a llawer yn dweud pa mor neis mae’r cewynnau lliwgar yn edrych. Rhaid i mi gyfaddef bod y peth ‘di troi yn ryw fath o hobi! Dwi’n mwynhau ceisio mathau gwahanol, ac wedi trio ‘all-in-one’ a chewyn poced yn ddiweddar. Dyna lle o’n i dydd San Steffan yn prynu cit maint 2 ar wefan Little Lamb! Sylweddolais bod gen i broblem ar ôl prynu napi ‘Dewi’ (gyda print cennin pedr) o wefan Babi Pur fel anrheg i’n hunan… Wel, beth arall mae babi i wisgo ar ddydd gŵyl ein mabsant?!

Roeddwn i’n ddigon hapus i ddefnyddio clytiau golchadwy yn y dydd yn unig, nes i mi orfod gwagio’r bin Sangenic. Wrth agor y bin yna i waredu’r cynnwys – fel sosej blastig, afiach! – ges i’n atgoffa o’r rheswm gwreiddiol dros ddefnyddio’r cewynnau golchadwy, sef osgoi hala cewynnau i’r pentwr sbwriel. Gosodais her i’n hunan o fynd 24 awr heb ddefnyddio cewyn tafladwy. Cymerodd sbel cyn i mi fod digon dewr i adael fy merch mewn cewyn bambŵ yn y nos, ond doedd dim lle i boeni. Mae’n wych i feddwl ein bod ni wedi prynu llai na deg pecyn o napis tafladwy hyd yma, a’n merch bron yn dri mis oed. Nesaf dwi’n anelu at wneud wythnos gyfan mewn clytiau ‘go iawn’, er fydd angen i mi fod tipyn mwy trefnus i sicrhau bod digon o rai glân ar gael.

Fallai bydd rhaid i mi berswadio’r gŵr i neud y golch!

Gan Bethan Jones.

Hoffai Mam Cymru ddiolch o galon i Bethan am fod mor awyddus i rannu ei phrofiad a’i chyngor gyda’m darllenwyr, ac am agor ein llygaid i’r ffaith bod cwmniau gwych o Gymru yn gwerthu’r nwyddau arbennig yma! Pob hwyl wrth berswadio’r gŵr i wneud y golchi hefyd! Os hoffech gyfrannu cofiwch ebostio ni ar mam@mamcymru.wales

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: