Elin Crowley – Byw y freuddwyd?! Realiti bywyd Mam sy’n gweithio o adref

Mae sawl rhiant sy’n gweithio mewn swyddfa yn meddwl am y ‘ddelfryd’ yma o weithio o adref yn ein pyjamas, gallu mynd a’r plant i’r ysgol a’i casglu heb orfod bod yn atebol i neb, ond beth yw’r realiti? Yn Fam i dri ac wedi mentro i fyd llaw-rydd, yr artist Elin Crowley sy’n rhannu ei phrofiad a’i chyngor i rieni eraill sy’n ystyried sefydlu busnes a gweithio o adref.

Llun: Rocksalt Photography

Mae’n fin nos erbyn hyn, ac fel rydw i’n trio canolbwyntio ar ysgrifennu rhywbeth hanner call ar gyfer Mam Cymru, dyma’r plant, un yn eu tro yn dod i’r swyddfa – ‘Mam pryd ti’n dod i ddeud stori (arall). Mam ti’n dod i ddeud nos da (am y 5ed tro)’,  a finne’n teimlo’n hollol euog am ddeud ‘Mae Mam yn gweithio rwan, just esgus bo fi ddim yma’.  Yn ei meddyliau bach mae nhw’n meddwl – ‘Wel lle mae Mam te a pwy wyt ti?!’.  Dyma’r darn dwi’n casau fwyaf am weithio o adref. Ond diolchwch blant bo fi adre bob bore i neud brecwast i chi, ac i fynd a chi i nofio ar ol ysgol, ac i neud te i chi, cariad Mam a brechdan jam n’all that, oce?!

Felly, dwi di dechre gyda’r negatifs o ddechrau busnes fy hun, ond o mae ‘na gymaint fwy o bositifs!

I’r plant mae’r diolch fy mod i’n gweithio fel artist llawrydd yn y lle cynta, rhywbeth nes i erioed feddwl y byswn yn neud i fod yn onest oherwydd

1) Diffyg Hyder a

2) Meddwl nad oedd y ddawn gen i oherwydd 1) Diffyg hyder!

Ond ar ôl cael fy nhrydydd plentyn yn 2016 a meddwl OMB sut aflwydd gai pawb yn barod yn y bore a theithio awr i gwaith a chyraedd erbyn 9 yn edrych hanner call, doedd dim amdani ond mynd amdani! Felly diolch blant.

BETH YW FY NGWAITH O DDYDD I DDYDD?

Mae pob dydd mor amrywiol sydd yn siwtio fi i’r dim. Dwi’n cael cyfnodau o baratoi gwaith celf a chomisiynau, torri platiau leino, teithio i Aberyswyth i brintio’r platiau yn ‘Aberystwyth Printmakers’, ac yna cyfnodau o beidio creu gwaith celf o gwbwl a gwario fy holl amser ar y cyfrifiadur yn ebostio siopau, trefnu gwaith mewn ffeiriau, edrych am brosiectau newydd, ysgrifennu ceisiadau, gwaith marchnata, postio ar instagram a facebook, a phan dwi rili methu meddwl yn glir, tacluso’r swyddfa.

Beth dwi wir yn mwynhau ydy gallu gwireddu neu o leia arbrofi gyda PHOB syniad sy’n myned fy mhen, sy’n hollol liberating. Mae’n siwr bod 50% o’r syniadau yma sydd ar y pryd ‘y syniad gore dwi di cael erioed, yn mynd yn fflop, ond anamal dwi’n teimlo’n rhwystredig. Un problem gyda hyn ydy fy mod yn gwastraffu amser prin yn datblygu syniadau sydd ddim cweit yn gweithio, ac felly ddim yn cynhyrchu incwm gwych. Ond dyma natur gwaith creadigol, mae’n rhaid arbrofi a buddsoddi yn y broses o greu neu byddai’r gwaith byth yn datblygu.

 

OES DIGON O WAITH?

Pryder arall cyn neud y penderfyniad i weithio fel artist llawrydd oedd prinder gwaith. Ond dydw i heb brofi hyn eto. Dwi’n diolch yn ofnadwy i fy nghyn gyflogwyr yn Arad Goch am barhau i roi gwaith rheolaidd i mi, sydd wedi bod yn fendith ac wedi rhoi cyfleoedd newydd i mi.

Daeth fy mhrosiect mawr cyntaf fel artist llawrydd gan Arad Goch pan oedd fy merch iengaf yn 9 mis oed. Cefais y swydd o reoli prosiect celfyddydol rhwng 3 ymarferydd creadigol mewn tair ysgol. Rhoddodd hwn yr hyder ro’n i ei angen i ddechrau ar y trywydd iawn (pan mae hyder yn gallu bod yn isel ar ol cael babi).

Dwi hefyd yn rhydd i geisio am waith amrywiol, a phenderfynnu pa brosiectau sy’n apelio, sy’n ddiddorol ac yn agor drysau newydd i mi. Ac os nad oes prosiect ar y gweill, mae cael yr amser i neud gwaith celf fy hun yn hollol wych.

IECHYD MEDDWL A FFORDD O FYW

Beth sy’n hollol wych am fod yn llawrydd ydy os ydw i’n diflasu ar y dasg, neu os ydw i’n colli fy mojo, dwi’n hollol rhydd i fynd am dro efo’r ci, i fynd i redeg i glirio fy mhen neu i roi llwyth o olchi ymlaen i safio job arall fin nos, ac mae hyn wedi newid safon fy mywyd yn aruthrol.

Llun: Rocksalt Photography

Mae gallu mynd am dro am awren heb edrych ar yr oriawr a phoeni am beidio bod wrth ddesg yn llesol dros ben ac wedi golygu nad ydw i’n cael cyfnodau lle dwi’n teimlo o dan straen. Ar y llaw arall, drwy redeg busnes fy hun mae’n anodd iawn ymlacio heb ‘neud yr un peth bach arall sydd i wneud cyn gwely’, ac felly yn gwario llawer o fy nosweithiau ar ol i’r plant fynd i’r gwely wrth y ddesg. Ond fy newis i ydy hyn ac mae o’n siwtio fi i’r dim. Mae gallu bod yma bob bore i wrestlo Magi i neud ei dannedd yn gneud popeth werth chweil!

CYNGOR I UNRHYW UN SY’N YSTYRIED GWEITHIO O ADRE?

Os oes genych syniadau a digon ohonyn nhw, ac os ydech chi’n fodlon gweithio’n galed i gyflawni eich syniadau, cerwch amdani. Ond paratowch eich hun am feddwl am waith a syniadau newydd trwy’r dydd pob dydd!

Trafodwch popeth gyda’ch gwr/gwraig/partner/teulu. Siaradwch am eich bwriad a gwnewch yn siwr bod y gefnogaeth yno.  Byswn i ar goll heb gefnogaeth llawn fy ngwr ffantastig a fy nheulu, yn enwedig fy Mam sy’n amal yn blaenoriaethu edrych ar ol fy mhlant o flaen anghenion ei hun, fel fy mod i’n gallu gorffen prosiectau.  Mae’r ffaith eu bod nhw yn meddwl bod fy ngwaith i o werth ac yn bwysig yn golygu nad ydw i amau fy hun (am rhy hir) ar gyfnodau tawel neu anodd. Dwi’n hynod ddiolchgar iddyn nhw am eu cefnogaeth.

ANRHEG SUL Y MAMAU GAN ELIN

I ddathlu pob Mam ffantastig fel fy un i, dwi’n cynnig 20% i ffwrdd ar bopeth ar fy ngwefan www.elincrowleyprint.cymru i holl ddarllenwyr Mam Cymru nes Sul y Mamau (Mawrth 31). Defnyddiwch y côd MAMCYMRU i gael gostyngiad ar eich archeb (rhaid gwario £20 i dderbyn y gostyngiad).

Hoffai Mam Cymru ddiolch o galon i Elin am rannu ei phrofiad a’i chyngor gwerthfawr gyda’n darllenwyr. Cofiwch fanteisio ar ei chynnig arbennig gan wybod eich bod chi hefyd yn cefnogi busnes Mam weithgar a hyfryd! Cofiwch ddilyn Elin ar Instagram a Facebook. Go Elin #MamPower X

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Leave a Reply

%d bloggers like this: