Parti Steilio Mam Cymru!

Mae Mam Cymru yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau eleni er mwyn rhoi cyfle i’n darllenwyr gwrdd wyneb yn wyneb, ymlacio a chael hwyl. Mae’r digwyddiadau hefyd yn gyfle i roi hwb i fusnesau sy’n cael eu rhedeg gan famau talentog ar hyd a lled Cymru.

Parti steilio personol yw ein digwyddiad nesaf ni! Cyfle i chi ddysgu am pa ddillad sy’n eich siwtio chi a pa liwiau sy’n eich gweddu. Y fam a’r steilydd personol Eleanor Gardener fydd yn rhannu ei harbenigedd ar y noson, a bydd y cyfan yn cael ei gynnal yn siop Her Dandy Wolf yn Aberystwyth – siop annibynnol a hyfryd sy’n cael ei rhedeg gan fam a merch.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar Nos Wener y 5ed o Ebrill am 19:00. Mae’r tocynnau yn £35 ac yn cynnwys sesiwn steilio, prosecco a danteithion. Bydd y siop yn cynnig 15% o ostyngiad ar bopeth yn ystod y noson hefyd!  Wedi lansio’r cyfan ar ein tudalen Facebook – dim ond 3 lle sydd ar ol! Os hoffech fynychu’r digwyddiad e-bostiwch ni ar mam@mamcymru.wales – cyntaf i’r felin!

Er mwyn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am Eleanor – dyma drefnu cyfweliad….

Un o ble wyt ti a sut wnes di gamu mewn i’r maes steilio?

Dwi’n dod o Fangor yn wreiddiol ond yn byw yn y de erbyn hyn. Dwi’n ymddiddori mewn darlunio gwisgoedd ers pan o’n i’n blentyn, o’n i’n darlunio dillad yn fy ystafell wely ac yn steilio fy ffrindiau  ysgol ar nosweithiau allan hefyd! Roedd fy ffrindiau yn mynd allan yn fy nillad , o’n i wrth modd yn gwneud i bobl i deimlo’n dda am eu hunain.

Roedd fy hen nain yn deilwres ac roedd fy modryb – Anti Eurwen yn gwneud ffrogiau i fi a fy chwaer. Dwi’n cofio hi yn ein mesur ac roedd o’n gymaint o syrpreis i gael y ffrogiau hardd unigryw oddi wrth hi. Roedd yn gam naturiol i ddilyn gyrfa yn y maes.

Ble wnes di ddysgu dy grefft?

Ar ôl astudio fy nghwrs celf yng Ngholeg Menai Bangor es i ymlaen i’r London College of Fashion i astudio Fashion Design Technolgy Fashion Textiles . Roedd hi’n dair mlynedd gyffrous yn dysgu lot a chael o llwyth o brofiadau gwych o wahanol feysydd yn y byd ffasiwn. Bues i’n gweithio ar gasgliadau haut couture, mynd i stiwdio John Galliano ym Mharis am gyfweliad , gweithio  i gwmni Mother o Bride ble bues i’n tynnu lluniau o’r ffrogiau ar gyfer y ‘Look Books’ sef y catalogau gwerthu…a lot mwy!

Pryd ddechreuais di weithio fel steilydd?

Pan o’n i yn astudio yn Llundain, daeth fy ffrind Luned Emyr i aros gyda fi tra roedd hi’n ffilmio ac yn cyflwyno rhaglen Y Sioe Celf ar S4C. Dechreuais ei steilio hi ar gyfer y ffilmio, ac oherwydd bod y cynhyrchydd yn gweld gwahaniaeth ac yn hoffi’r edrychiad, dechreuais gael fy nghyflogi fel steilydd proffesiynol ac mae’r cyfan wedi datblygu o hynny.

Pwy yw dy gleientiaid a pa fath o gyngor mae bobl yn chwilio amdano?

Rydw i wedi bod yn ffodus i gael  amrywiaeth o gleientiaid, nifer ohonynt yn bobl sydd ddim yn mwynhau siopa, ac felly mae’n haws cyflogi rhywun fel fi i ddewis dillad iddyn nhw. Rydw i’n gallu helpu i ailwampio’r cwpwrdd dillad, cynghori am pa liwiau sy’n gweddu’r unigolyn ac rydw i hefyd yn cynnig gwasanaeth ble rydw i’n mynd i siopa efo’r cleient er mwyn eu dysgu nhw bet hi chwilio am a pa siopau fyddai’n dda iddyn nhw.

Wyt ti’n gweld bod mamau angen help ar ôl cael plant?

Rydw i’n gweithio gyda nifer o famau sydd eisiau cyngor ar ôl cael plant er mwyn gweddu eu siâp neu er mwyn teimlo’n hyderus unwaith eto. Rydw i hefyd yn cael fy nghyflogi gan famau sy’n chwilio am wisg arbennig ar gyfer priodas eu plant a mamau sydd eisiau newid delwedd i gyd fynd â swydd newydd. Yn yr un modd, dwi’n gweithio efo nifer o ddynion sydd eisiau delwedd i weddu swydd neu wrth iddyn nhw fynd trwy mid-life crisis! Mae’n bleser rhoi’r hyder yna i’r unigolion.

Beth yw’r camgymeriadau mwyaf cyffredin mae pobl yn ei wneud wrth siopa dillad?

Prynu heb feddwl beth sydd ganddynt yn barod , siopa heb rhestr, prynu meintiau anghywir, neu brynu rhywbeth patrymog/ trawiadol sydd  yn anodd addasu ar gyfer outfits gwahanol.

Beth yw’r cyngor euraidd ti’n gallu cynnig i ddarllenwyr Mam Cymru?

Meddwl cyn prynu dillad! Edrychwch ar eich cwpwrdd a chael clear out bob 4 mis, dysgwch pa liwiau sydd yn eich gweddu, wedyn byddwch yn gallu prynu pethau sydd yn addas.  Mae edrych ar gylchgronau yn ffordd da o gael syniadau a chreu llyfr sgrap. Yn olaf, peidiwch bod ofn gwisgo lliw!

Pa mor anodd yw jyglo’r busnes gyda’r plant?

Mae gen i 3 mab erbyn hyn George-Macsen sy’n 5 oed , Tomos-Idris yn 4 oed ac Emrys-Idwal sy’n 2 oed. Rhwng cael tri plentyn a symud tŷ sawl gwaith, mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn! Roedden ni’n byw yn Aylesbury ger Llundain pan gawson ni’r plant ac wedyn symud i Guilford oherwydd gwaith y gŵr. Roedd jyglo gyda dau blentyn yn iawn, ond ers i ni ddychwelyd i Gymru yn haf 2016 gyda babi bach , mae’r jyglo wedi bod yn fwy heriol. Yn anffodus bu farw fy mam llynedd o gancr, felly rhwng popeth rydw i wedi bod yn canolbwyntio ar gydweithio gyda chleientiaid tymor hir yn ddiweddar. Bydd y mab olaf yn dechrau’r ysgol feithrin ym mis Medi eleni, felly bydd cyfle i fi ail gydio a datblygu’r busnes unwaith eto wedyn. Mae gwneud digwyddiadau fel hyn yn helpu fi hefyd.

Beth all bobl ddisgwyl yn y parti steilio?

Bydd pawb yn gadael yn deall mwy am liwiau sy’n eu gweddu a’r rheolau gwisgo. Byddan nhw hefyd yn dysgu sut i greu cwpwrdd dillad cynaliadwy ar gyfer bywyd bob dydd.

Hoffai Mam Cymru ddiolch i Eleanor Gardener am y sgwrs ac edrych ymlaen i’r parti! Cofiwch gysylltu â mam@mamcymru.wales i gadw lle!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: