Mam Fit ac Aromatherapi!

Mae 10 wythnos wedi mynd heibio ers inni ddechrau ar ein Her #MamFit, yr her i roi hanner awr i’n hunain bob un dydd er mwyn gwella ein iechyd a’n lles. Mae dros 100 o aelodau wedi arwyddo fyny i’r her hyd yma ac wedi dechrau’n dda iawn yn Ionawr, rhaid cyfaddef fy mod i heb fod cystal yn ystod Mis Chwefror, ac o’r herwydd, doeddwn i ddim yn teimlo’r un mor egnïol y mis hwn. Mae hynny’n profi pwysigrwydd yr hanner awr yma yn dydy?!

Yn ddifyr, mae’r rhai hynny sydd wedi cwblhau’r ffurflen canlyniadau yn Chwefror i gyd yn nodi eu bod nhw’n parhau i deimlo’n well, a’r rhai oedd eisiau colli pwysau wedi colli 3 pwys ychwanegol ar gyfartaledd yn ystod Chwefror – pwys gollais i, felly hyd yma rydw i wedi colli 5 pwys i gyd!

Fel rhan o’r her eleni rydw i wedi mwynhau arbrofi gyda dulliau newydd o gadw’n heini ac ymlacio. Roeddwn i wedi clywed bod triniaeth tylino aromatherapi yn ffordd dda o ymlacio ac yn llesol iawn, felly roeddwn i wrth fy modd pan gefais e-bost gan y Fam a’r aromatherapydd Delyth Williams o Aberystwyth, yn fy ngwahodd i dreialu triniaeth aromatherapi yn ei chartref. Cyn y driniaeth, dyma drefnu cyfweliad i wybod mwy;

Gynta’i gyd Delyth, ers pryd rwyt ti’n ymddiddori mewn aromatherapi?

Cychwynnodd y cyfan pan o’n i’n 12 oed. O’n i’n sâl iawn gyda PVFS – Post Viral Fatigue Syndrome, sy’n debyg iawn i ME. Wnes i dreulio bron i 3 mlynedd yn y gwely yn sâl a cholli’r ysgol oherwydd y cyflwr, a dechreuais archwilio ffyrdd holistig o drin a gwella’n hun ac roedd yn effeithiol.

Ers pryd wyt ti’n gwneud hyn yn broffesiynol?

Rydw i wedi ymddiddori yn y maes ers 20 mlynedd ond wedi bod yn aromatherapydd proffesiynol ac yn rhedeg cwmni fy hun yma yn fy nghartref yn Aberystwyth ers 3 mlynedd. Mae sawl un yn gwneud y triniaethau mewn salons harddwch ac ddim wedi cael y cymwysterau cywir, ond roedd gwneud yr hyfforddiant i gyd a chael y cymwysterau proffesiynol gyda’r FHT sef y ffederasiwn ar gyfer therapyddion holistig a’r cyngor arbenigol yn y maes y CNHC yn bwysig i fi oherwydd mae olewau yn beryglus os nad ydynt wedi eu cymysgu’n iawn, mae nhw’n gallu llosgi’r croen a gwneud niwed os nad ydych chi wedi asesu’r client o flaen llaw.

Sut mae triniaethau aromatherapi yn gallu helpu?

Mae aromatherapi’n gallu helpu gyda sawl peth o boen cefn i hwyluso’r misglwyf a’r menopos a chodi hwyliau unigolion. Dwi’n asesu anghenion y client ac yn gweithio gyda nhw o flaen llaw i gymysgu’r olewau i wneud siŵr bod y gymysgedd o olew yn gweddu’r anghenion ar y pryd. Mae gan bob olew ei rinweddau unigol – y lafant a’r chamomile yn dda ar gyfer cwsg a gor bryder, oren melys yn dda i godi’r hwyliau, rhosmari’n dda i’r cof ac i ddeffro’r corff a’r clary sage yn dda ar gyfer PMT…maen nhw i gyd yno i ateb pwrpas ond mae hi mor bwysig bod yr olewau’n cael eu cymysgu’n iawn a bod chi’n gwneud ‘patch test’ o flaen llaw i sicrhau bod y client ddim yn cael unrhyw adwaith i’r olewau.

Pwy yw’r clients?

Mae llawer o ferched yn dod yma a nifer ohonynt yn famau prysur sydd eisiau rhoi amser i’w hunain i ymlacio, gwella poen cefn a thensiwn ac ati. Mae sawl merch yn dod yma cyn y misglwyf ac yn dod yn fisol i hwyluso’r PMT. Wedi dweud hynny mae nifer o ffermwyr ac adeiladwyr yn dod hefyd oherwydd bod eu corff dan straen oherwydd eu gwaith corfforol. Mae’r cyfuniad o’r tylino gyda’r aromatherapi yn llesol i bawb, hyd yn oed plant! Mae Chamomile yn dda iawn ar gyfer plant sy’n cael tantryms!

Y driniaeth!

Roedd y driniaeth yn dod ar y adeg iawn i fi. Roedd hi wedi bod yn wythnos anodd oherwydd bod fy nith wedi cael damwain ddifrifol ac oherwydd fy mod i’n dioddef yn wael o PMT. Wedi cael y cyfle i ogleuo’r olewau amrywiol gyda Delyth, penderfynwyd ar gyfuniad o olewau fyddai’n fy ymlacio ac yn codi fy hwyliau, olewau fel y sweet orange a’r clary sage ac ambell un arall.

Yn dilyn y ‘patch test’ 24 awr o flaen llaw, dyma ddychwelyd i gartref Delyth ac ymlacio yn nhawelwch a phreifatrwydd yr ystafell. Dwi’n cofio meddwl ar ddechrau’r driniaeth na fyddai cael y driniaeth mewn spa prysur neu mewn salon swnllyd ddim hanner mor ymlaciol.

Roedd Delyth wedi pendefrynu mai’r tylino llawn 90 munud o hyd fyddai o fudd i mi, oherwydd bod nifer o heriau emosiynol wedi digwydd yn ystod yr wythnos. Roedd y tylino llawn yn cynnwys tylino’r corff cyfan o’r traed i’r wyneb, popeth heblaw’r rhannau preifat o’r corff wrth gwrs (rhag ofn eich bod chi’n poeni am hynny!)

Rhaid cyfaddef bod Delyth wedi gwneud y cyfan mor hawdd ac ymlaciol. Roedd y gwely a’r clustogau’n gyfforddus iawn a digon o flancedi i guddio’r rhannu preifat o’r corff! Roedd ogleuo’r olewau a phrofi Delyth yn defnyddio’r olewau wrth dylino’r corff yn fendigedig, ac fe fu bron i fi syrthio i gysgu wrth iddi osod pecyn ffa cynnes ar fy llygaid.

Un rhan ddifyr o’r broses oedd defnyddio ffyn bambŵ cynnes i ymestyn ac ystwytho rhai cyhyrau yn y cefn a’r ysgwydd. Roedd hwn yn effeithiol dros ben ar y rhannu hynny o’r corff oedd yn profi’r tensiwn. Erbyn diwedd y 90 munud roeddwn i wedi ymlacio’n llwyr…fel y gwelwch chi!

Yn y dyddiau canlynol, roeddwn i’n gweld gwahaniaeth, fel pe bai pwysau’r byd a’r holl bryderon oedd gen i wedi ysgafnhau. Yn rhyfedd iawn, roeddwn i’n teimlo’r angen i grio rhywfaint hefyd, rhyw deimlad fel pe bai’r tap wedi agor a’r emosiynau a‘r pryderon am fy nith wedi gallu rhedeg allan yn rhydd a minnau’n teimlo mwy fel fi fy hun unwaith eto. Mae hyn yn gyffredin oherwydd bod y driniaeth yn rhyddhau tensiwn sy’n beth da iawn yn amlwg!

Felly, a fyswn i’n argymell y driniaeth? Yn sicr! Roedd y driniaeth 90 munud yn llesol iawn i fi ac ro’n i bendant yn gweld budd y driniaeth am ddyddiau wedyn, ac mi fyddai bendant yn mynd yn  ôl i weld Delyth. Mae cael therapydd da sy’n arbenigo ac yn gwneud i chi deimlo’n hollol hyderus yn ei gallu a’i gwybodaeth yn bwysig iawn, ac mae’r ffaith bod Delyth yn cynnig y wasanaeth yn ddwyieithog yn wych. Hefyd, mae triniaethau Delyth yn fargen – £35 am 90 munud o’i chymharu a dros ddwywaith y pris hynny mewn nifer o lefydd! Anrheg Sul y Mamau delfrydol dwi’n credu – i chi neu i’ch Mam!

Am fwy o wybodaeth ewch i dudalen Facebook DelythAroma neu ebostiwch delyth100@hotmail.com / 07813 822 335 – amdani a mwynhewch #MamFit.

Diolch Delyth a welai di cyn hir!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: