Annaly Jones – Mam Ffit Cymru

Mae Annaly Jones o Gaerfyrddin yn Fam sengl brysur iawn. Mae’n jyglo swydd mewn siop esgidiau gyda magu tri o fechgyn, Jesse sy’n 13, Ruben sy’n 11 a Ralph sy’n 9 oed, os nad yw hynny’n ddigon, eleni mae Annaly yn un o arweinwyr Ffit Cymru.

Rhaid cyfaddef fy mod i’n obsessed efo’r rhaglen deledu Ffit Cymru ar S4C bob blwyddyn, cyfres sy’n dilyn siwrne 5 unigolyn neu arweinydd o bob cwr o Gymru wrth iddyn nhw geisio colli pwysau, cadw’n heini a thrawsnewid eu bywyd er gwell. Ar ddechrau’r her roedd Annaly, sy’n 38 mlwydd oed, yn pwyso 15 ston ac 8 pwys ac yn nodi ei bod hi wedi troi at fwyd fel cysur ar ol i ddwy briodas chwalu a cholli ei Thad.

Wedi dilyn ei siwrne ar y gyfres hyd yma, rydw i wedi cael fy ysbrydoli gan stori Annaly, felly dyma drefnu cyfweliad i ddysgu mwy am y Fam arbennig hon….

Gynta’i gyd Annaly, llongyfarchiadau mawr i ti ar dy lwyddiant hyd yma. Ti wedi colli 10 pwys o fewn pythefnos, sut wyt ti’n teimlo?

Diolch! Mae’r gefnogaeth yn anhygoel a fi’n teimlo’n gret. Ma’ lot mwy o egni da fi a fi’n hapusach. O’n i byth wedi meddwl bydde neud mwy o ymarfer corff yn neud i fi deimlo’n fwy egniol ond ma fe. Fi’n teimlo mor lwcus i gael y cyfle ma achos mae lot o bobl yn trio am le ar Ffit Cymru ac mae’r ffaith bod nhw wedi gweld yr angen yndda i yn anhygoel, mae’n bwst massive.

Ydy’r plant wedi gweld gwahaniaeth a sut mae nhw’n teimlo am weld Mam ar y sgrin fawr?!

Fi tair wythnos mewn a mae nhw’n gweld bo fi gymaint mwy egniol, yn hapusach, yn awyddus i wneud mwy gyda nhw a fi’n llawer mwy amyneddgar a llai snappy! Mae nhw’n typical bois, dy’n nhw ddim wir yn bothered am y ffaith bo fi ar y teledu a ‘dyn nhw ddim yn becso bod y person camera yn y tŷ, ond mae nhw’n falch bo fi’n neud e er lles fi a nhw.

Felly ydy’r camerau yn dy ddilyn i bobman?

Ydyn! Mae nhw gyda fi bron bob dydd! Odd e’n eitha intense yr wythnos gynta ond fi wedi arfer ag e nawr ac mae’n bwysig bod nhw’n ffilmo’r cyfan ac yn dangos fy siwrne go iawn ar y teledu.

Pam penderfynnu mynd ar Ffit Cymru a cheisio trawsnewid dy hun yn wyneb y cyhoedd?

Fel sawl Mam a menyw, fi wedi trial llwyth o ddeiets gwahanol. Fi’n llwyddo i golli’r pwysau ond wedyn yn dathlu gyda take away neu botel o win! Mae Ffit Cymru’n spring board gwych ar gyfer newid tymor hir, ac achos bod chi wedi cael eich dewis a’ch bod chi’n arweinydd mae na gyfrifoldeb yna i stico ati a pheidio twyllo gyda’r scwlcan neu’r snacks!

Mae’r ffaith bod tim o arbenigwyr wrth law bob awr o’r dydd yn amazing, chi methu cael profiad fel hyn yn unrhywle arall, ac mae’r deietegydd Sioned Quirke, y seicolegydd Dr Ioan a Ray Carpenter yr hyfforddwraig ffitrwydd jyst yn amazing, ni’n siarad ar Face Time ac ar y ffôn yn gyson. Mae Lisa Gwilym y gyflwynwraig yn lyfli ac mor gefnogol, oedd hi gyda fi a’r bois yn Folly Farm diwrnod o’r blaen! Rhwng y criw a gweddill yr arweinwyr ni fel un teulu mawr. Mae fy nhridegau wedi bod yn rubbish ac wrth agosau at y pedwardeg fi’n neud hyn i fi a bydd fy mhlant ar eu hennill fyd wrth gwrs!

Sut wyt ti’n llwyddo i wneud yr heriau bwyd a ffitrwydd mae’r arbenigwyr yn gosod bob wythnos?

Rhwng y plant a’r swydd mae bob wythnos yn brysur, ni’n gorfod mynd i’r gwely bach yn hwyrach achos fi angen neud yr ymarfer corff ond mae nhw’n ymuno mewn fyd! Mae’n dod yn haws wrth i amser fynd ymlaen, mae’r paratoi bwyd a’r ymarfer corff yn dod yn rhan o’r rwtin ac mae’n rhaid i fi neud e os fi moyn gweld y canlyniadau. Wythnos dwetha nath Ray ddangos i fi beth oedd 10 pwys o fraster yn edrych fel, odd e’n afiach gweld beth oedd wedi bod ar fy nghorff i, mae gwybod bod mwy o hwnna i ddod off yn cadw fi fynd!

Beth yw’r uchelgais?

Cynllun 7 wythnos yw Ffit Cymru felly fi moyn neud y mwyaf o’r cyfle, ond yn y tymor hir yr uchelgais yw gallu cerdded Pen y Fan gyda’r bois, wnaethon ni gerdded hwn yn 2017 a licen wneud hyn eto. Yr ail uchelgais yw ffitio mewn ffrog maint 12! Fi’n maint 16 – 18 nawr, ond gyda’r ‘tool kit’ newydd ma fi’n gwybod byddai’n ffitio ynddi un dydd.

Yma ar Mam Cymru ryden ni wedi cychwyn Her Mam Fit eleni er mwyn annog fy hun ac eraill i gael gwell balans ac i ddod yn fwy heini eleni. Pa gyngor sydd gyda ti i fi ac i famau eraill sy’n awyddus i golli pwysau a theimlo’n well?

1 – Cynllunio ymarfer corff a dyddiadur bwyd a stico ato fe! Mae rhoi’r cyfan ar bapur a sicrhau bod hyn yn ffito mewn gyda gweddill eich rwtin prysur yn help mawr.

2 – Paratoi bwyd. Dydy scwlcs – y snacks ddim yn dda inni a ni ddim angen nhw! Quick fix ydyn nhw a dyn nhw ddim yn gwneud lles i ni yn y tymor hir. Mae’n well coginio bwyd o scratch ar gyfer ni a’n teulu, byddwch chi i gyd yn elwa o’r bwyd yma.

3 – Gosod gol – y ffrog maint 12 yw’r gol gweledol sydd gen i yn fy nghwpwrdd dillad, fi’n credu bod cael gol chi’n gallu gweld yn help mawr i gadw chi fynd.

4  Camau bach – nid marathon yw colli pwysau a thrawsnewid eich corff a’ch meddwl. Rhaid newid y meddylfryd o feddwl bod e’n quick fix i fod yn rhywbeth hirdymor ac am byth. Bydd y teulu cyfan yn elwa o’r chi newydd!

Diolch o galon i Annaly am y sgwrs. Bydda’i bendant yna bob Nos Fawrth am 8 gyda fy mhom poms yn dy gefnogi di a gweddill yr arweinwyr ar Ffit Cymru. Dwi’n edrych ymlaen yn barod at dy weld yn cerdded i fyny Pen y Fan yn dy ffrog maint 12! Ti wir yn ysbrydoliaeth a dal ati gyda dy #MamPower.

Mae modd gweld cynllun Annaly a gweddill yr arweinwyr ar y wefan sy’n cynnwys llwyth o adnoddau defnyddiol gan gynnwys podrediad couch to 5km! Cofiwch wylio’r bennod nesaf yn siwnre Annaly a’r arweinwyr bob Nos Fawrth am 8 ar S4C neu wylio nol arlein.

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Leave a Reply

%d bloggers like this: