Penwythnos Glampio Mam Cymru!

Fel rhan o’n Her #MamFit eleni rydw i wedi bod yn ceisio fy ngore i gael mwy o amser i fi fy hun i ymlacio a bod allan yn yr awyr iach. Un o fy niddordebau pennaf i ydy gwersylla, dwi wrth fy modd yn ymlacio mewn cae gwyrdd, ymhell o unrhyw dechnoleg a gwaith tŷ ac yn gwrando ar sŵn yr adar yn canu a chael digon o awyr iach! Felly, dyma benderfynu cyfuno’r cyfan a threfnu penwythnos glampio Mam Cymru! Cyfle i ddod at ein gilydd i ymlacio, cael hwyl, pampro’n hunain a gwneud ffrindiau newydd!

Mae’r penwythnos glampio hwn yn cael ei gynnal ar yr 28 – 30ain o Fehefin ac mae’n unigryw! Fel gyda phob un o ddigwyddiadau Mam Cymru, byddwn ni’n cefnogi busnesau sy’n cael eu rhedeg gan famau a merched Cymru.

Y GWERSYLL GLAMPIO

Lleoliad y penwythnos glampio yw Gwersyll Cefn Crib ym Mhennal. Dyma wersyll glampio o safon yn harddwch canolbarth Cymru, oes, mae angen bach o foethusrwydd a chawodydd poeth pan yn gwersylla! Mae Cefn Crib yn cael ei redeg gan y fam brysur Sian Wyn Breese a’i theulu. Bydd Mam Cymru yn cael perchnogaeth ecscliwsif o’r cae preifat hwn trwy gydol y penwythnos, ac ydy mae’r pebyll glampio yn foethus a chwaethus diolch i Sian!

Byddwch yn mwynhau dwy noson, sef y Nos Wener a’r Nos Sadwrn yn un o’r pebyll glampio. Bydd digon o gyfle i ymlacio, crwydro’r safle a mwynhau’r golygfeydd godidog.

Dydd Gwener yr 28ain o Fehefin.

Cewch gyrraedd y safle unrhyw bryd ar ôl 3 o’r gloch. Does dim brys, y bwriad yw ymlacio a mwynhau ac mae’r holl weithgareddau yn opsiynol – eich penwythnos CHI yw hwn!

Am 16:30 ar y Dydd Gwener cewch gyfle i ymuno yn ein gweithdy creu olewau. Bydd pawb yn creu ‘roller oil’ personol i gyfateb eich anghenion chi; straen, gorbryder, blinder…unrhyw beth! Cewch gyfle hefyd i flasu a dysgu am fuddion diodydd kefir a chacennau amrwd. Mae’r sesiwn yn cael ei gynnal gan y Fam a’r wraig fusnes Sally Strawberry o Nature’s Divine Delights.

Nos Wener cewch gyfle i ymlacio a chymdeithasu wrth fwynhau swper dan y sêr yn y gwersyll a chyfle i fwynhau un o fy hoff weithgareddau gwersylla – tostio marshmallows! Bydd y bwyd, te a choffi a dŵr yn cael ei ddarparu, does dim angen i chi ddod ag unrhyw beth ond mae croeso i chi wneud wrth gwrs!

Dydd Sadwrn y 29ain o Fehefin.

Does dim rhaid codi’n gynnar – cewch gyfle i ail ddarganfod y ‘lie in’ os ydech chi awydd?! Bydd cynhwysion brecwast yn cael ei ddarparu i chi ei fwynhau pan fyddwch chi’n barod.

Ganol bore cewch gyfle i ymuno mewn gweithdy ioga dwyieithog yng nghwmni’r Fam a’r athrawes ioga Gwenith Elias. Bydd matiau’n cael eu darparu ond mae croeso i chi ddod a mat eich hun. Mae’r sesiwn yn addas i ddechreuwyr a’r rhai sydd wedi hen arfer ag ymarfer a mwynhau buddion ioga – gweithgaredd rydw i wedi ei fwynhau a’i elwa’n fawr ohono ers ei ddarganfod am y tro cyntaf eleni. Y gobaith yw cynnal y sesiwn yn yr awyr agored yn y gwersyll, ond os na fydd y tywydd yn addas byddwn yn cynnal y sesiwn mewn canolfan gymunedol ychydig funudau o’r gwersyll.

Mae’r prynhawn yn rhydd i chi ymlacio a mwynhau y gwersyll, neu gallwch ymuno mewn taith gerdded ar y traeth yn Aberdyfi neu beth am dreulio’r prynhawn mewn Spa lleol?! Mae cost ychwanegol o £11 y pen i gael mynediad i’r spa.

Nos Sadwrn

Heno cawn fwynhau gwledd tri chwrs wedi’i goginio ar y safle gan yr hyfryd Angharad Elias o’r cwmni Pop-tŷ – gallaf gyhoeddi mai bwyd Angharad yw un o’r prydau gorau i fi ei flasu erioed!

Bydd y wledd yn cael ei gweini dan y sêr yn y gwersyll, ond os bydd y tywydd yn wael, byddwn yn ail leoli i’r ganolfan gymunedol leol. Bydd tacsi wedi ei drefnu i’ch cludo chi yno ac yn ôl heb gost ychwanegol.

Wedi mwynhau’r wledd cewch gyfle i ymlacio a suddo i’ch seddi wrth fwynhau perfformiad acwstig ecscliwsif gan y gantores a’r awdures leol, Manon Steffan Ros. Nefoedd!

Dydd Sul

Wedi mwynhau bore diog arall, cewch fwynhau eich pecyn brecwast cyn ffarwelio â’r safle a’r ffrindiau newydd! Ydy, mae popeth da yn dod i ben rhyw dro yn dydy?! Os nad ydech chi mewn brys i fynd adref, gallwn awgrymu sawl lleoliad braf i ymweld â nhw yn yr ardal, felly cofiwch holi!

Bwcio!

Mae pedair pabell glampio ar y safle a gall y pebyll gysgu hyd at 4 o bobl mewn un gwely dwbwl ac un fouton. Mae’r pris yn £275 yr un yn seiliedig ar ddau neu dri person yn rhannu pabell neu £245 yn seiliedig ar bedwar yn rhannu pabell. Mae’r pris yn cynnwys y llety, gweithgareddau, adloniant, dau frecwast a dau swper a’r cludiant i’r neuadd gymunedol os yw’r tywydd yn wael.

I archebu lle, ebostiwch mam@mamcymru.wales erbyn y 24ain o Fai. Mae angen blaendal o £100 yr un i gadw eich lle a bydd angen talu’r gweddill erbyn y 14eg o Fehefin. Nid oes modd ad-dalu’r arian.

Edrychaf ymlaen i’ch croesawu!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: