Buddion Tylino Babanod gan Bethan Williams

Wyddoch chi ei bod hi’n Ddiwrnod Rhyngwladol  Cyffyrddiad Cadarnhaol a Thylino Babanod ar Fehefin y 7fed? Rhaid cyfaddau nad oeddwn i’n ymwybodol o hyn, ond yn ffodus mae un o’n darllenwyr yn gwybod ac roedd hi’n awyddus i gyhoeddi erthygl ar Mam Cymru er mwyn codi ymwybyddiaeth o fuddion tylino babanod.

Bethan Williams yw’r ddynes a’r Fam dan sylw, hi yw’r Fam tu ol i’r cwmni gwych Amser Babi Cymraeg, ac mae hi’n cynnig gwersi tylino babanod fel rhan o’i gwasanaeth. Mae’n angerddol a, y cyrsiau tylino IAIM (International Association of Infant Massage), sydd ar gael  ledled Cymru drwy wasanaethau GIG, Dechrau’n Deg ac unigolion hunangyflogedig.

Mae magu perthynas cadarn rhwng rhiant a phlentyn wastad wedi bod o ddiddordeb i mi, fy mhrif nod mewn bywyd ydy gwneud gwahanieth adeiladol. Fel ryden ni rieni yn gwybod, mae angen digon o ofal cariadus a sylw cadarnhaol ar fabanod a phlant er mwyn tyfu’n oedolion hapus ac iach.

Dwi’n teimlo’n ffodus iawn mod i wedi symud o Lerpwl i Gymru pan oeddwn yn ifanc a rhoddodd fy rhieni bob cyfle i mi ddod yn rhugl yn y Gymraeg. Dwi’n hynod ddiolchgar i Mam a Dad am wneud y penderfyniad hwn. Mae gen i dri o blant sydd yn eu harddegau erbyn hyn, buom yn maethu plant am 14 o flynyddoedd hefyd. Dwi’n awyddus i rannu fy mhrofiad rhianta a’m hangerdd am yr iaith Gymraeg gyda theuluoedd. Dyma oedd fy ysbrydoliaeth i sefydlu fy musnes Amser Babi Cymraeg yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Rwy’n cynnig gwersi tylino, nofio a ioga i fabanod ac yn arwain sesiynau stori a chan.

Mae amrywiaeth o ffyrdd y gall rhiant ysgogi ymlyniad cadarn gyda’u baban newydd-anedig, ond y peth pwysig yw treulio llawer o amser gyda’i gilydd, gan ddod i adnabod ei gilydd a bod yn sensitif i anghenion babanod. Mae edrych i lygad y baban, siarad a gwylio’r ymateb, canu a darllen, a chyfathrebu drwy gyffyrddiad tyner yn ffyrdd naturiol o ymgysylltu a chynnig sylw positif ac adeiladol. Mae’r cyrsiau 6 wythnos Tylino Babanod IAIM yn ffordd ddelfrydol i rieni ddatblygu’r sgiliau hyn, ac fel rhan o Amser Babi Cymraeg rwy’n cynnig sesiynau un i un, dosbarthiadau cymysg a sesiynau tadau yn unig.

Mae tylino babanod yn caniatáu i rieni brofi hyfrydwch bondio ac ymlyniad yn ystod y cyfnod mwyaf sensitif o ddatblygiad cymdeithasol ac emosiynol eu baban. Dwi’n ffodus tu hwnt mod i wedi hyfforddi efo IAIM,  mae eu cyrsiau’n creu lleoliad ymarferol ar gyfer bondio ac ymlyniad i ddatblygu; ac rwy’n hynod falch o fod yn Gynrychiolydd Rhanbarthol Cymru i gymdeithas y mae ei gwaith yn parhau i osod y safon aur mewn materion cyfathrebu â babanod bach a datblygiad plant.

Yn ddiweddar, rydw i wedi cael y cyfle i gyfieithu’r taflenni gwybodaeth sy’n cael eu cynnig i rieni ac rwy’n ddiolchgar i Cymraeg Byd Busnes a Gwasanaeth gwirio’r Comisiynydd Iaith am eu cymorth wrth sicrhau cywirdeb ieithyddol y taflenni. Mae’r fersiwn Cymraeg hwn bellach ar gael ar y we i hyfforddwyr cymwysiedig IAIM i’w  lawrlwytho oddi ar wefan y gymdeithas.

Rwy’n parchu pob diwylliant a chred. Rwy’n teimlo’n dosturiol iawn i bawb. Mae’r adborth rwy’n ei gael gan rieni yn aml yn cyfeirio at y llawenydd y maent yn ei deimlo yn ystod fy sesiynau, a’r effaith gadarnhaol mae hyn wedi’i chael ar eu perthynas ag eraill.

“ Fe wnes i’r cwrs tylino babanod a oedd nid yn unig yn llawn gwybodaeth, ond roedd yn llawer o hwyl ac fe wnes i gyfarfod â phobl hyfryd. Mae Bethan yn anhygoel ac mae’n amlwg ei bod hi wir yn poeni am y mamau a’r babanod, mae hi’n fwy na dim ond hyfforddwr.” Rhian Mills

Rwy’n falch o fod yn CIMI (Certified Infant Massage Instructor) yn annog bondiau agosach o enedigaeth ymlaen. Mae gennyf brofiad helaeth o gysylltu â chleientiaid, athrawon a nyrsys ac rwy’n gwirfoddoli fel hwylusydd The Positive Birth Movement yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a Chaer.

Mae mwynhau profiad tylino gyda’ch babi yn ffordd wych o gysylltu ac adeiladu bond gwerthfawr. I ddod o hyd i ymarferydd tylino babanod IAIM yn eich ardal chi, ewch i www.iaimbabymassage.co.uk

Gan Bethan Williams.

Hoffai Mam Cymru ddiolch i Bethan am godi ymwybyddiaeth o’r buddiannau sydd i’w cael o ymarfer tylino gyda babanod ac am gyflwyno gwasanaethau pellach Amser Babi Cymraeg. Os hoffech wybodaeth bellach ewch i’w gwefan. Os oes gyda chi stori neu brofiad i’w rhannu, cysylltwch ar mam@mamcymru.wales.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: