Y GANTORES A’R GYFLWYNWRAIG GEORGIA RUTH SY’N TRAFOD EI BYWYD FEL MAM

Mae Elsi fy merch yn ‘fan’ anferth o’r gantores Georgia Ruth. Bob Nos Fawrth byddwn ni’n dwy yn dawnsio o amgylch y gegin tra’n gwrando ar raglen radio Hwyrnos Georgia Ruth ar Radio Cymru….diolch byth bod neb yn gallu’n gweld ni! Tra’n dawnsio i gerddoriaeth gwerin o Ffrainc ar ei rhaglen un Nos Fawrth, meddyliais y byddai’n syniad da i gyfweld Georgia am ei bywyd fel Mam….a dyma ni!

Gynta’i gyd Georgia, ers pryd wyt ti wedi dod yn fam a beth yw’r uchafbwyntiau a’r heriau hyd yma?!

Nes i roi genedigaeth ym mis Medi 2017! Ac ers hynny mae bywyd wedi bod yn antur. Uchafbwyntiau a heriau dirifedi!

Ydy dod yn Fam wedi dy newid di fel person? Sut?

Mewn ffordd rhyfedd, dwi’n teimlo’n nes at sut o’n i fel plentyn ers cael babi. Yn fwy ifanc nag erioed o’r blaen – sy’n baradox braidd nagywe?! Dwi’n meddwl falle bod fy ngreddf wedi cryfhau – dwi’n teimlo lawer yn fwy sensitif nag oeddwn i (a do’n i ddim exactly yn groen galed o’r blaen!) ac yn fwy parod i leisio fy angerdd am bethau. A dwi’n caru cael y cyfle i chwarae a rhyfeddu eto a gweld y byd o’r newydd trwy lygaid fy mab!

Ydy’r profiad wedi dylanwadu arnat ti o ran dy gerddoriaeth dy hun a’r gerddoriaeth ti’n gwrando arni erbyn hyn?

Pan oedd fy mab yn fabi bach, bach roeddwn i’n ffeindio ’mod i’n llawn syniadau a delweddau. A melodïau hefyd. Wrth gerdded o amgylch y parciau yng Nghaerdydd, a fe’n cysgu yn y pram, roeddwn i’n fwrlwm o ganeuon. Yr holl deimladau a syniadau roeddwn i angen eu prosesu! Ond roedd ffeindio amser i’w rhoi nhw ar bapur yn anodd.

Dwi’n lwcus iawn, iawn felly fod fy mhartner hefyd yn gerddor – ac ein bod ni wedi gallu cefnogi a helpu ein gilydd i gael y llonydd a’r rhyddid creadigol hynod pwysig hwnnw yn y dyddiau cynnar.

O ran y gerddoriaeth dwi’n gwrando arni – na, dydi e ddim wedi newid o gwbwl i ddweud y gwir. Dwi’n dal i drio gwrando ar gymaint o steils a fedra’i – ac mae’n bleser nawr i weld fy mab yn clywed gwahanol bethau am y tro cyntaf! Ti’n gweld y mwynhad, a’r rhyfeddod. Ac yn meddwl i dy hunan – waw, ma’ cerddoriaeth yn anhygoel.

Mae eich cartref yn gartref cerddorol iawn, ydy dy fab yn mwynhau cerddoriaeth a beth yw ei hoff gân?

Ar hyn o bryd, mae e’n hollol obsessed efo cân Ben Dant.. Ahoi. Ond dwi’n hoff o ganu bob math o bethau iddo fe. Ac mae e’n gynulleidfa caredig iawn, chware teg! Mae e wedi dechre canu efo fi, sy’n rili ciwt.

Ti’n teithio’n gyson yn gigio –pa mor anodd yw jyglo hyn gyda dy rôl fel mam?

Mae’n gallu bod yn sialens, a dwi’n dal i ddysgu sut i gael cydbwysedd rhwng y rôls gwahanol. Dwi heb fod yn gigio gymaint ers dod yn fam, ond mae’n rywbeth dwi’n gobeithio gallu neud mwy ohono pan ddaw’r albym nesaf allan.

Dwi’n cael ysbrydoliaeth gan famau eraill sy’n jyglo gwaith creadigol a bod yn famau – Gwenno, Lleuwen, Lisa Jên, gymaint o arwyr – ac mi fyddai’n siarad yn fwy am hyn yn fuan efo Angharad Jenkins ar ei blog newydd hi – Mumsician. Roeddwn i’n ffodus iawn hefyd i fod wedi cael cymorth gan elusen Help Musicians yn gynharach eleni, a gydag un o’u grantiau nhw ces gyfle i recordio’r albym fan hyn yn Aberystwyth – lle roedd gen i gymorth fy nheulu i edrych ar ôl fy mab tra’n bod ni’n recordio. Dwi’n ffeindio bod angen bod yn greadigol efo’r logistics dyddie hyn – ond mae unrhyw beth yn bosibl gyda’r support network iawn.

Ti hefyd yn cyflwyno dy raglen dy hun ar BBC Radio Cymru – ydy’n anodd cael amser i baratoi neu ydy’n braf cael rhywle i ddianc bob hyn y hyn?!

Dwi wrth fy modd yn cael paratoi ar gyfer yr Hwyrnos – mae’n gyfle i wrando ar gymaint o fathau o gerddoriaeth, o bob cwr o’r byd, a dwi’n mwynhau y berthynas wythnosol sydd gena’i efo’r gwrandawyr. Mae’r rhaglen yn rhoi ennyd o dawelwch yn yr wythnos, lle fedra’i siarad yn (eithaf) hyderus am bwnc sy’n rhan mawr o fy identiti. Ac mae hyn yn rhoi cadernid a hyder i mi. Dwi’n ddiolchgar iawn am y cyfle.

Beth fyddai dy ddiwrnod delfrydol di?

Mynd i Ynys Las ar ddiwrnod heulog a chwarae yn y twyni! Nofio yn y môr gyda’r bois. Teimlo’n rhydd.

Yn olaf, beth yw dy gyngor di i famau newydd?

Bydda’n garedig â dy hunain, chwaer annwyl. Rwyt ti, dy gorff, dy feddwl, wedi bod trwy rhywbeth sydd y tu hwnt i eiriau. Rho gariad i dy hunain ynghanol y dysgu cyflym a’r ofn a’r diffyg hyder sy’n gallu trao mor annisgwyl mewn moment o hapusrwydd pur. Mae’n iawn i deimlo fel plentyn bach yn hyn i gyd. Ond gwranda ar dy galon. Hi sy’n gwybod! Ti’n dduwies.

Diolch i Georgia am y sgwrs ac am y cyngor gwych i famau – yden mi ryden ni i gyd yn dduwiesau! Bydda i ac Elsi yn parhau i ddawnsio o amgylch y gegin tra’n gwrando ar dy gerddoriaeth rhygwnadol ar y radio bob Nos Fawrth a tra dwi’n cofio Georgia, gwylia allan am y nadroedd yna yn y twyni tywod yn Ynys Las!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

 

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: