Cefnogwch Gymdeithas Rhieni ac Athrawon eich Ysgol!

Rwyf newydd orffen fy rôl yn gyd-gadeirydd ar Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yr ysgol. Na, nid cyfle i ganmol fy hun yw hyn, ond fy ymgais i ysbrydoli ac annog mwy o rieni i gymryd rhan yng Nghymdeithas Rhieni ac Athrawon eu hysgol oherwydd ar ddiwedd y dydd, mae ein plant i gyd yn elwa o’r gwaith y mae Cymdeithas Rhieni ac Athrawon eich ysgol yn ei wneud.

Pan oedd Elsi yn ferch fach, mi aeth i’r Cylch Meithrin. Roeddwn i’n llawn edmygedd o’r staff ac roeddwn yn ddiolchgar iawn am eu gofal ac roeddwn eisiau gwneud fy ngorau i gyfrannu at y cylch. Mae gwybod bod eich plentyn bach mewn amgylchedd diogel a hapus mor bwysig i ni rieni sy’n gweithio, ac mae’n caniatáu i ni barhau i weithio a datblygu ein gyrfa heb boeni am ein plant. Wrth gwrs, doedd dim dwywaith amdani y byddwn i a fy ffrindiau a oedd â phlant yn y Cylch hefyd yn mynychu’r cyfarfodydd ac yn ceisio helpu cymaint ag y gallem ni.

Cefais fy synnu pan fynychais fy nghyfarfod cyntaf. O ystyried bod tua 20 – 30 o blant yn mynychu’r Cylch, dim ond llond llaw o rieni fynychodd y cyfarfod. Rwy’n deall nad yw hi bob amser yn hawdd, yn enwedig i rieni sengl a’r rheini sy’n gweithio gyda’r nos, ond roeddwn i’n disgwyl y byddai mwy o bobl yn mynychu ac yn cefnogi. Er gwaethaf y ffaith fy mod i a fy ffrindiau yn gweithio llawn amser a bod gennym lawer o ymrwymiadau eraill, fe wnaethom wirfoddoli i fod ar y pwyllgor; dywedodd y staff na fyddai modd i’r Cylch weithredu heb bwyllgor a doedd hynny ddim yn opsiwn i unrhyw un ohonom ni.

Pan gychwynnodd Elsi yn yr ysgol, roeddwn yn disgwyl i’r sefyllfa fod yn wahanol. Gyda dros 400 o blant yn ei hysgol roeddwn yn siŵr y byddai rhieni yn baglu dros ei gilydd i wirfoddoli i fod ar bwyllgor y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon ac i helpu gyda digwyddiadau codi arian ac yn y blaen, ond yn anffodus nid felly oedd hi. Ar ôl bod yn gyd-gadeirydd eleni, rwyf wedi bod yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth ac ymroddiad aelodau eraill y pwyllgor, ond wedi fy siomi mai’r un bobl sydd bob amser yn dod ac yn gwirfoddoli i helpu – ac fel arfer y bobl brysuraf!

Rwyf wedi siarad â ffrindiau ar draws Cymru a Lloegr ac mae’n ymddangos bod hyn yn gyffredin ar draws y wlad. Dw i’n methu deall pam nad yw pobl yn gwirfoddoli i fod yn rhan o’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon  ac i gefnogi’r ysgolion lle mae eu plant yn treulio rhan fwyaf eu hamser yn ystod y tymor ysgol.

Mae’r Gymdeithas yn codi arian ac yn gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar holl fywydau eu plant yn yr ysgol. Mae’r Gymdeithas yn codi arian i gefnogi a chaniatáu i’n plant fwynhau gweithgareddau allgyrsiol, teithiau ysgol ac yn y blaen. Mae’r Gymdeithas hefyd yn caniatáu i ysgolion brynu adnoddau ac eitemau addysgol newydd na fyddai ysgolion yn gallu’u prynu fel arall, mae’r rhain yn cynnig adnoddau newydd a chyffrous i’n plant sy’n helpu eu datblygiad addysgol a phersonol. Mae’r Gymdeithas yn gwneud llawer dros ein holl blant felly dydw i ddim yn deall pam nad yw’r holl rieni yn cymryd rhan?

I mi, rhan bwysig arall o fod yn rhan o’r Gymdeithas yw bod cymorth a chefnogaeth i athrawon. Ni allaf bwysleisio ddigon faint o barch sydd gennyf tuag at athrawon. Mae’r bobl hyn yn treulio bob dydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n plant. Dyw eu swydd ddim yn un hawdd, ond maen nhw’n mynd i’r ysgol bob dydd ac yn treulio oriau diddiwedd bob wythnos yn helpu ac yn cefnogi ein plant ni ac yn fy marn i, nid ydynt yn cael digon o gyflog.

Byddaf yn fythol ddiolchgar i bawb sydd wedi helpu, yn cefnogi ac wedi gofalu am Elsi yn ystod ei chyfnod yn yr ysgol, ac os yw bod yn rhan o’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon yn fy nghaniatáu i i roi rhywbeth bach bach yn ôl i’r athrawon arbennig hyn i sicrhau bod ganddynt y gefnogaeth a’r adnoddau gorau, yna rwy’n benderfynol o wneud amser i wneud hynny.

Efallai nad ydech chi’n hoffi siarad cyhoeddus, efallai nad ydech chi’n dda am gadw trefn ar gyllidebau, efallai nad ydech chi’n mwynhau gwirfoddoli yn y glaw a phobi cacennau, ond mae gennych oll sgiliau all elwa’r Gymdeithas Rhieni Athrawon yn eich ysgol chi.

Plis rhowch eich llaw i fyny i helpu yn mis Medi, bydd eich plant a’i hathrawon yn falch iawn o’ch cyfraniad a’ch cymorth, a gallwch ddal eich pen yn uchel gan wybod eich bod chi wedi cyfrannu at brofiadau a datblygiadau eich plentyn chi a’i holl ffrindiau yn yr ysgol.

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: