Llond Bol o Glybiau ar ol Ysgol!

Pregeth Mam di enw – Llond Bol o Stwff ar ôl Ysgol

Roeddwn i’n llythrennol yn cyfri’r dyddiau (oriau) nes i fy mhlant fynd nol i’r ysgol ar ôl gwyliau’r haf. Roeddwn i’n fwy na pharod i ddychwelyd at drefn ‘normal’ achos a dweud y gwir mae jyglo’r plant a gweithio am 6 wythnos yn anodd i unrhyw un, yn enwedig os ydych chi’n rhiant sengl gyda chyn-bartner ‘crap’ fel fi. Mae’n beth dwl cael gwyliau 6 wythnos o hyd ta beth, dylai’r gwyliau ysgol gael ei ddosbarthu ar hyd y flwyddyn, ond pwy ydw i i ddweud? Dydw i ddim yn ddyn canol oed mewn siwt felly dyw fy marn i ddim yn bwysig.

Llun: scarymommy.com

Mae’r plant wedi dychwelyd i’r ysgol ers 3 wythnos nawr, ond mae’r drefn ‘normall’ yn fy lladd i! Roeddwn i wedi anghofio pa mor flinedig yw mynd â’r plant i’r ysgol a’u casglu, ond y rhan gwaethaf yw’r stwff ar ôl ysgol. Mae fy mhlant yn yr ysgol gynradd, mae un yn 7 a’r llall newydd droi’n 9, ond wna’i ddim eu henwi gan y bydden nhw yn fy lladd i! Mae gan yr un 7 oed nofio ar Ddydd Llun, Beavers ar Ddydd Mawrth a phêl-droed ar Ddydd Sadwrn. Mae fy hynaf yn nofio ar nos Fawrth (ar yr un pryd â Beavers ond ar ben arall y dref), yna piano ar Ddydd Mercher a carate ar Ddydd Iau.

Ar ôl tair wythnos dwi’n ‘exhausted’! Rwy’n cyfri’r dyddiau nes hanner tymor yn barod a chael fy mywyd yn ôl, yn hytrach na rhedeg o gwmpas ar eu holau, eu gollwng fan hyn, fan co ac unrhyw le a cheisio cael amser i weithio, coginio a chysgu. Ac nid dim ond yr amser yw’r broblem, mae talu am y clybiau o flaen llaw a thalu am eu cinio ysgol wedi costio bron i £400 i mi y mis hwn!

Y peth yw, dw i eisiau i’r plant fynd i’r clybiau hyn i weld beth maen nhw’n hoffi/ddim yn hoffi a mwynhau, ond y gwir amdani yw fy mod wedi cael llond bol! Wnes i ddim cytuno i fod yn dacsi a threulio oriau diflas diddiwedd yn y maes parcio, neu’n eistedd ynghanol rhieni eraill fi wedi diflasu siarad â nhw! Dw i eisiau treulio’r amser hyn gyda fy mhlant neu’n gwneud rhywbeth adeiladol ac yn ticio ychydig bethau oddi ar fy rhestr i o bethau sydd gennyf i’w gweud, yn hytrach nac ychwanegu mwy o bethau at y rhestr ‘to do’ yfory.

Yn ystod gwyliau’r haf fe wnaethom ni eistedd i lawr a chael bwyd gyda’n gilydd, wyneb yn wyneb, nawr y cyfan ni’n gwneud yw bwyta brechdanau sych mewn meysydd parcio o Ddydd Llun i Ddydd Iau, cyn inni wibio i glwb a chadw un plentyn yn hapus wrth i’r llall fwynha’i glwb. Dydw i ddim yn hunanol o gwbl, ond mae hyn yn uffern!

Ydw i’n fam ‘crap’? Ddylen i dderbyn mai fel hyn fydd hi am y blynyddoedd nesaf? A ddylwn i roi fy nhroed lawr a dweud na yn amlach a gorfodi nhw i ddewis un clwb yr un? Ond beth os na fyddan nhw’n bêl-droediwr neu gerddor llwyddiannus oherwydd eu bod yn dewis yr un anghywir?Arrrrgggh! Un peth dwi’n gwybod yw na all y rwtin hon barhau, rwy’n Fam sengl sy’n ceisio gwneud y cyfan a rhaid i rywbeth newid! O leiaf mae bwrw fy mol fan hyn yn gwneud i mi deimlo’n well am nawr! ‘Roll on’ Hanner Tymor a’i holl ddadleuon a bwyd wrth y bwrdd!

Pregeth gan Fam di enw mewn maes parcio…tu allan i glwb ar ol ysgol!

Diolch i’r Fam di enw am rannu ei ‘rant’ gyda Mam Cymru a’n darllenwyr! Ti ddim yn Fam ‘crap’, dwi’n credu bod ni gyd yn gallu uniaethu! Os byddi di eisiau bwrw dy fol eto, cofia rannu gyda ni ar mam@mamcymru.wales 

2 comments

  1. Ti ddim yn fam crap! Mae na ormod o bethau ymlaen dyddie yma. Weithau mae plant (a rhieni) jyst isio dadweindio ar ôl diwrnod caled. Beth fyddai’n handi fyddai clybiau diddordeb yn yr ysgol fel bod plant yn gallu mynd yn syth o’r ysgol i’r clybiau – gan olygu bod gen ti awr ychwanegol i weithio! Rydan ni i gyd am weld ein plant yn ffynnu – ond y gwirionedd yw mae angen gweithio hefyd ac mae pob awr o’r diwrnod gwaith yn cyfrif (yn enwedig os wyt ti’n hunangyflogedig!) x

  2. Rhaid ei fod yn anodd iawn bod yn fam sengl. Mae’n ddigon anodd pan mae partner gyda chi a dwi’n llawn edmygedd at ferched sy’n gallu gwneud hyn – felly “Hats off to you!”. Swnio fel bo ti’n poeni gormod am beth ti’n teimlo ‘dylet’ ti fod yn ei wneud. Mae’n hollol fine meddwl am beth sy’n gweithio ichi fel teulu cyfan. Felly beth am drïo gwneud pethau’n haws? Dwi ddim yn gwybod os ti’n byw mewn dinas neu ardal mwy gwledig. Oes posib trefnu gwers nofio sy’n agosach i ble ti’n byw fel bo ti ddim yn gorfod teithio o un pen i’r dref i’r llall? Os dyw hyn ddim yn bosib mae’n fine i ddisgwyl i’r plant gyfaddawdu a dewis dim mwy nag un gweithgaredd ar un noson. O ran piano, mae posib cael athrawon sy’n dod i’r tŷ. A yw hyn yn opsiwn lle ti’n byw? Os wyt ti’n teimlo’n stressed gyda’r holl weithgareddau yma yna mae yn hollol dderbyniol addasu er mwyn gwneud pethau’n haws. Rwyt ti’n sôn bod dy bartner yn ‘crap’. A wyt ti wedi gofyn iddo helpu? Mae o’n gyfrifol am hapusrwydd a datblygiad y plant hefyd.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: