Dad yw’r Gorau – Mam yw’r ‘Bad Guy'

Ydech chi’n teimlo fel y ‘bad guy’ trwy’r amser? Ydech chi’n trio eich gorau i wneud popeth posibl o fewn y 24 awr yna. ond yn teimlo nad yw hynny byth yn ddigon?! Os ydech chi’n sgrechian YDWWWWWW rwan, peidiwch a phoeni, dydech chi ddim ar eich pen eich hun. Mae’n siwr bydd nifer ohonnoch chi’n medru uniaethu gyda’r olygfa isod….

Dad yw’r gorau!

Plentyn – Dad yw’r gorau oherwydd mae’n gadael i mi fwyta pizza ac mae’n rhoi mwy o siocled i mi na ti…

Mam – Ydy mae e ac mae’n braf cael danteithion ond dwi ddim yn rhoi pizza a siocled i ti drwy’r amser achos fy mod i’n trio dy gadw’n iach. O’r diwrnod ges di dy eni, dw i wedi trio fy ngorau pan ddaw hi at dy fwydo di, mi wnes i dy fwydo ar y fron drwy’r nos ac roedd yn brifo…lot ond fe wnes i hynny achos roedden nhw’n dweud mai dyna oedd orau iti. Fe wnes i dy holl fwyd babi yn ffres ac oet ti wrth dy fodd. Rwy’n ceisio gwneud yn siŵr dy fod yn bwyta ffrwythau a llysiau oherwydd eu bod yn dda i dy gorff, dy ymennydd…

Plentyn – Ond dwi ddim yn hoffi llysiau a pham na wnes di roi potel i mi? Dad yw’r gorau oherwydd mae’n gadael i mi aros i fyny’n hwyr

Mam – Ydy mae’n e, ac rydw i’n gwneud ar y penwythnos. Pan fyddi di’n aros i fyny yn hwyr yn yr wythnos mae’n anodd iawn dy baratoi di ar gyfer yr ysgol a dyna yw fy swydd i.

Plentyn – Ydw ac rwyt ti bob amser yn gweiddi arna i yn y bore, Dad yw’r gorau oherwydd dyw e ddim yn gweiddi ac yn poeni cymaint â ti…

Mam – Dw i’n trio fy nghorau i beidio â gweiddi ac i beidio â chynhyrfu, ond fi yw’r un sy’n gorfod gwneud y rhan fwyaf o’r meddwl a’r trefnu yn y tŷ, ac mae hynny ar ben fy swydd amser llawn, mynd â ti i’r ysgol ac edrych ar ôl y ci yr wyt ti wedi colli diddordeb ynddo. Dw i ddim yn cwyno, fyddwn i ddim yn ei newid am y byd ond mae meddwl Mam ar garlam drwy’r amser yn meddwl beth sy’n rhaid i mi ei wneud nesaf. Mae gen i restr hir o bethau y mae angen i mi eu gwneud bob dydd, ac mae’n eithaf anodd jyglo’r cyfan …

Plentyn – Mae Dad yn mynd i’r gwaith hefyd ac mae’n mynd â fi i’r clybiau ar ôl ysgol, dwyt ti ddim, Dad yw’r gorau

Mam – Mae’n rhaid i mi weithio’n hwyr bob dydd oherwydd mae’n rhaid i mi ddechrau yn hwyrach er mwyn mynd â ti i’r ysgol. Mae Dad bob amser wedi mynd yn y bore, a dyna pam mae’n rhaid i mi dy ddeffro di a dy baratoi, cerdded y ci, bwydo chi’ch dau a mynd â ti i’r ysgol cyn i mi ddechrau gweithio. Gwaith tim yw hyn i gyd. Mae’n ddrwg gen i na allaf fynd â ti i nofio ac i karate, byddwn wrth fy modd yn gwneud hynny mwy nag y byddi di fyth yn ei wybod, ond os na fyddaf yn gweithio tan 6 bob dydd yna ni fydd gennym ddigon o arian i dalu’r biliau a gwneud yr holl bethau hwyliog eraill rwyt ti’n mwynhau eu gwneud ..

Plentyn – Dad yw’r gorau achos mae bob amser yn prynu pethau i mi ac yn rhoi mwy o ddanteithion i mi.

Mam – Mae Dad yn cael mwy o dâl na fi, er bod y ddau ohonom ni’n gweithio yr un oriau. Dyw hynny ddim yn deg, ond dyna sut mae hi. Gobeithio y bydd yn newid erbyn i ti fynd allan i weithio. Mae’n rhaid i mi weithio lle rydw i achos mae angen i mi fynd â ti i’r ysgol a bod yno i ti os oes argyfwng yn ystod y dydd, ti’n cofio mai fi yw’r un sydd bob amser yn dod pan fyddi di’n sâl, neu pan wnes di gwympo oddi ar y siglen a gorfod mynd i’r ysbyty? Dwi ddim wir yn meddwl bod angen danteithion a stwff arnat beth bynnag, mae’n llawer brafiach treulio amser gyda’n gilydd a mynd i weld lleoedd a chrwydro, does dim rhaid i bethau hwyl gostio arian bob amser …

Plentyn – Mae Dad bob amser yn fwy o hwyl na ti beth bynnag, nid yw’n gorfodi fi i wneud gwaith cartref, dyw e ddim yn llym ynglŷn â pheidio â phaentio yn fy ystafell wely ac mae’n gadael imi fynd â sleim i’r bath…

Mam – Roeddwn i’n arfer bod yn llawer mwy o hwyl, roeddwn i’n arfer chwerthin llawer mwy ond nawr does dim digon o oriau yn y dydd. Rwy’n gorfodi ti i wneud dy waith cartref oherwydd dyna mae’r athro wedi gofyn iti wneud ac mae’n bwysig ein bod ni’n gwneud hynny neu byddwn ni’n mynd i drafferth ac fe fyddi di ar ei hôl hi, po fwyaf y byddwn ni’n ymarfer pethau, y gorau rydyn ni, dyna pam wnes di gystal yn dy brawf sillafu yr wythnos diwethaf yn dife? Dw i ddim yn gadael iti beintio yn dy ystafell wely oherwydd y tro diwethaf goffes i ail-baentio dy wal a threulio oriau yn sgwrio’r carped i gael y staeniau allan, mae’r sleim yn blocio’r draeniau ac roedd yn rhaid i ni gael plymwr i’w ddatrys y tro diwethaf – nid fy mod i ddim eisiau iti wneud y pethau hyn ond gan mai fi yw’r un sy’n gwneud y gwaith tŷ ac rwy’n ei chael hi’n anodd cadw ar ei ben fel y mae hi ac ni allwn fforddio prynu carpedi newydd. Mae’n ddrwg gen i ond mae’n rhaid i ni gael ychydig o reolau …

Plentyn – Mae’r rheolau yn ddiflas ac rwyt ti’n fwy diflas na Dad, Dad yw’r gorau.

Mam – Mae Dad yn gret ac rwy’n ei garu, ac yn dy garu di yn fwy nag y byddi di byth yn gwybod. Mi fyddai’n dal i drio fy ngorau drostat ti bob dydd…

Plentyn – Iawn, os wyt ti’n dweud…

Ysgrifenwyd ar gyfer Mam Cymru yn dilyn sgyrsiau rhwng nifer o famau! Daliwch ati i fod yn anhygoel! #MamPower

Mam Cymru

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: