Never Ovary-Acting – Ymgyrch i drechu tlodi misglwyf

Mae tlodi misglwyf neu ‘period poverty’ yn broblem gynyddol. Rydw i wedi clywed am nifer o ysgolion, sawl gweithle a hyd yn oed arwerthwr tai lleol yn hel a dosbarthu tampax ac ati er mwyn helpu’r merched a menywod sydd yn methu fforddi prynnu’r ‘essentials’ yma bob mis.

Roeddwn i wrth fy modd felly pan gysylltodd Jemma Hennighan o Fachynlleth, i ofyn am ein help i godi ymywbyddiaeth o ymgyrch newydd mae hi a’i chyd fyfyrwyr yn lansio, er mwyn codi ymwybyddiaeth o dlodi misglwyf ymhlith pobl ifanc.

Mae Jemma wedi ysgrifennu’r blog isod ar gyfer Mam Cymru ac rwy’n annog pawb i ddilyn yr ymgyrch @Neverovaryacting ar Instagram, mae gan Jemma a’r criw newyddion cyffrous i’w rannu yn yr wythnosau nesaf…

Cyfnod yn fy mywyd, o’n i yn gwybod fod rhywbeth o’i le. Rydw i a llawer o bobl o’m cwmpas yn ei brofi. Mae’n gwneud i fi deimlo’n drist, ond hefyd yn gwneud i fi deimlo’n euog, fel y dyliwn i fod yn ymwybodol ohonno.

Bob mis rwy’n prynnu ychydig becynnau o ‘Tampax Pearl’ ac ‘Always Sensitive Normal Ultra’, paracetamol, a siocled. Pan mae’r cerdyn contactless yn prosesu’r taliad, dw i’n cwestiynu: Pam bod rhaid i fi i dalu am hyn? Nid y siocled yn amlwg.

Efallai y byddwch yn gweld postiadau ar Facebook, Twitter neu Instagram am y pwnc. Ryden ni’n darllen, cael rant bach ond dyden ni ddim ‘actually’ yn gwneud unrhywbeth am y broblem. Wel dwi am wneud rhywbeth.

Dyma’n union sut dwi’n teimlo am ‘Period Poverty’. Ers i mi dechre cael periods rydw i bob amser wedi holi fy Mam.;

Pam bod rhaid i ni dalu am waedu?

Pam bod busnesau allan yna yn gwneud arian o rhywbeth sydd mor naturiol?

Roeddwn i’n ffodus pan oeddwn i’n byw gartref, roedd Mam yn llenwi’r cypyrddau gyda’r ‘essentials’, roedd 4 menyw yn byw yn y tŷ,  pob un ohonom ni a’n hoff frand, potel dwr poeth…diolch Mam. Ond beth am y teuluoedd sydd yn methu fforddio talu am hyn?

Ers symud i ffwrdd i’r Brifysgol, wnes i sylweddoli mwy ar gost y tampons a blydi siocled i wneud i fi deimlo yn well! Bob blwyddyn, mae menyw yn talu £492 i gael misglwyf! O ystyried bod pob menyw yn gwaedu tua 450 o weithiau yn ei bywyd, mae hyn yn gyfanswm o £18,450…am waedu!

UK.

2020.

5ed economi fwyaf y byd.

Mae period poverty yn real thing.

Period Poverty – diffyg mynediad i’r essentials, y cynnyrch misgwlywf, oherwydd cyfyngiad ariannol.

Mae hanner poblogaeth y byd yn gwaedu bob mis; mae’n naturiol i’r corff gael misglwyf, pam bod rhaid i ni dalu amdano? Heb y misglwyf fydd yna ddim pobl ar y blaned hon! Ai fi ydy o, neu ydy hynna yn crazy?!

Ar gyfartaledd, mae misglwyf yn costio £13 bob mis, i rhai teluoedd ar draws Cymru mae hyn yn  straen ariannol aruthrol.

Roeddwn i eisiau gwneud gwahaniaeth i’r bobl sydd yn profi’r staren yma bob mis. Fel is-gadeirydd clwb pel-rwyd Aston University, wnes i feddwl faint o fyfrwyr sy’n colli allan ar chwarae a hyfforddi gan na allant fforddio cael period! Dyma’n union pam yr oeddwn i eisiau gwneud gwahaniaeth.

Never Ovary-Acting – ymgyrch i godi ymwybyddaeith o dlodi misglwyf neu period poverty. Fel rhan o’r ymgyrch ryden ni wedi penderfynnu ymgeisio i dorri record y byd am y llinnell hiraf o Sanitary Pads.

Ryden ni’n awyddus i godi ymwybyddiaeth am effaith tlodi misglwyf ar bobl ifanc, ac i addysgu myfyrwyr ar draws Aston a thu hwnt, am faint o bobl ifanc sy’n colli addysg gan eu bod nhw’n methu fforddio talu am nwyddau misglwyf. Mae’r ymgyrch yn cael ei redeg gan glwb pel rwyd ac Undeb myfyrwyr y coleg a dwi’n falch o chwarae rhan flanellaw yn y cyfan. Dylynwch ni ar Instagram @neverovaryacting i ddilyn ein taith a chlywed am ein newyddion diweddaraf.

Jemma Hennighan

Diolch o galon i Jemma am gysylltu ac rydym yn dymuno pob llwyddiant i ti ac i’r ymgyrch dros yr wythnosau nesaf. Cofiwch ddilyn @NeverOvaryActing ar Instagram i gadw fyny gyda’r newyddion diweddaraf, mae newyddion cyffrous ar y gorwel yn y dyddiau nesaf!

Os hoffech rannu stori gyda ni ebostiwch ni ar mam@mamcymru.wales

Heulwen Davies, Mam Cymru

One comment

  1. I’ve always been disgusted about the fact women have to pay VAT on sanitary products as they are classed as a luxury item. That is a disgrace. But I would be interested to know how the £13 a month figure is achieved. For most of my life I have had 13 day periods every 3 weeks yet, using current prices, I do not spend more than £6 a month if that. Put in perspective of the cost of so many other things that most people prioritise it’s is minimal. No-one should have to worry about accessing sanitary products but for the majority of people in the country they are not unaffordable and would be more affordable without VAT which should be removed immediately nationwide. Free products should be available for those where there is a serious need but my fear is there is a hysteria being whipped up where everyone will expect them free which is unfeasible. In Wales and Scotland pain killers are available free of charge from the GP. Perhaps funding could be sorted to cover prescription charges for such medication in England and NI. With regards to the fact that half the population have periods and how it’s not fair that we have to pay for the privilege it isn’t fair but sadly life isn’t fair

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: