Luned a Huw Aaron yn lansio cwmni cyhoeddi i blant Cymru

Ers lansio Mam Cymru yn 2017, mae wedi bod yn bleser darganfod nifer o fusnesau sy’n cael eu rhedeg gan famau a thadau ar hyd a lled Cymru, ond a fyddech chi’n gallu rhedeg busnes gyda’ch partner?! Mae fy rhieni yn llwyddo i wneud hynny, ond dwi’n siwr byddai’r gwr yn cytuno na fyddai hynny’n gweithio i ni, ond dyna’n union beth mae gwr a gwraig o Gaerdydd am wneud! Mae Luned a Huw Aaron newydd lansio cwmni cyhoeddi newydd sbon; Llyfrau Broga Books.

Rydw i wedi cael y fraint o gydweithio gyda Huw ar sawl prosiect gan gynnwys fy llyfr i ar gyfer rhieni newydd; Mam Croeso i’r Clwb! Roeddwn i’n awyddus i ddysgu mwy am y fenter newydd, felly dyma drefnu cyfweliad!

I’r rhai sydd ddim yn ddigon ffodus i’ch adnabod chi, pwy ydy Luned a Huw Aaron?

’Rydan ni’n bâr priod efo dwy o ferched bach – Eos sy’n chwech oed, ac Olwen sy’n dair. Artistiaid ac awduron ydan ni’n dau ond mi gafon ni yrfaoedd gwahanol cyn troi at faes cyhoeddi llyfrau. Mae gan Huw gefndir yn maes cyfrifo fel rheolwr yn y gwasanaeth iechyd a Luned wedi bod yn gweithio ym myd y cyfryngau a’r theatr yn bennaf, cyn canolbwyntio ar greu llyfrau plant dros y blynyddoedd diwethaf. Mae Huw wedi sefydlu comic Mellten a Luned wedi bod yn cynhyrchu cyfrolau i blant ifanc gyda Gwasg Carreg Gwalch.

Pam mynd ati i sefydlu gwasg? Pam rwan?

’Rydan ni wedi bod yn trafod sefydlu gwasg fyddai’n canolbwyntio’n bennaf ar lyfrau plant ac oedolion ifanc ers sbel. Comisiwn gafodd Huw gan y Llywodraeth ac Undeb Rygbi Cymru oedd y sbardun, a hynny i greu cyfres Seren a Sbarc. Mi gafodd unarddeg mil o gopïau o’r llyfr cyntaf gan Llyfrau Broga eu dosbarthu o amgylch ysgolion Cymru (Seren a Sbarc yn Achub (Cwpan) Y Byd) gan Huw ac Elidir Jones, felly mae wedi bod yn gychwyn da.

Beth ydi nod y cwmni?

Mentro. Arbrofi. Torri tir newydd gobeithio.

Mae yna nifer o syniadau gan y ddau ohonon ni a chymaint o dalentau yn y maes gweledol ac ysgrifennu yma yng Nghymru. Mae’r ddau ohonom yn awyddus i hwyluso’r broses o weld cyfrolau newydd, ffresh yn gweld golau dydd.

Mewn oes ddigidol, ’rydan ni’n awyddus i blant brofi a mwynhau’r hud sydd i’w ganfod rhwng cloriau. Cyrraedd darllenwyr anfoddog a chreu darllenwyr newydd ydi’n prif nod ni fel cwmmi. ’Rydan ni’n awyddus fel gwasg i gynhyrchu cymaint o ddeunydd gwreiddiol Cymraeg ag y medrwn ni.

Yn sicr, mi fydd yr elfen weledol yn hollbwysig. Rhaid parchu plant a chofio mai’r iaith weledol ydi iaith gyntaf pob plentyn.

Mae sawl gwasg yng Nghymru yn cyhoeddi llyfrau gwych i blant, beth sy’n eich gwneud chi yn wahanol?

Hyd y gwyddom ni, does yna ddim gwasg gyhoeddi arall wedi bod yng Nghymru sydd wedi canolbwyntio ar gyhoeddi llyfrau gwreiddiol i blant a phobl ifanc, felly mi fyddwn ni, gobeithio, yn llenwi bwlch ac yn cynnig arlwy ychydig yn wahanol.

Beth fydd y broses o gynhyrchu’r llyfrau newydd a sut fyddwch chi’n cydweithio o ran y syniadau/sgwennu/darlunio/argraffu/marchnata?

Mae’r ddau ohonom efo cryfderau gwahanol – Huw yn hyderus gyda’r ochr arianol gyda’i gefndir yn y maes cyfrifio, a Luned yn gyfforddus gyda threfnu a phitshio syniadau. Ar wahân i’r ochr weinyddol, ’rydan ni’n dau yn mwynhau cysylltu a thrafod gydag unigolion am botensial cyfrolau ac yn ysgrifennu ac arlunio yn gyson ein hunain wrth gwrs.

Beth mae eich plant chi yn meddwl o’r  fenter? Fyddan nhw’n rhan o’r broses?

Ella eu bod nhw braidd yn ifanc i ddeall ond mae’n nhw’n sicr yn mwynhau gweld mam a dad yn creu llyfrau i blant ac wrth eu bodd yn pori mewn llyfrau eu hunain!

Ydech chi’n gwneud y cyfan yn y cartref teuluol? Pa mor anodd ydi jyglo cwmni newydd a’r plantos?

’Rydan ni’n dau yn rhannu stiwdio yn yr atig ac yn trio cadw byd gwaith a theulu ar wahân, gymaint ag y medrwn ni. Mae cloi drws y stiwdio dros y penwythnosau yn help!

Ble fyddwn ni’n gallu dod o hyd i a phrynnu’r llyfrau?

Gallwch chi brynnu llyfrau Broga mewn siopau llyfrau Cymraeg neu ar wefan Gwales.

Rydech chi’n bobl prysur! Beth arall ydech chi’n gwneud ar hyn o bryd?

Mae’r ddau ohonom yn gweithio ar gyfrolau gwahanol. Luned yn creu cyfrol stori a llun i blant bach ac yn ysgrifennu ei nofel gyntaf i blant. Mae Huw yn brysur yn cynhyrchu Ble mae Boc 2 a Trio 3 gyda Manon Steffan Ros, yn ogystal â chynnal nifer o weithdai cartŵnio. Cyfrol nesaf Llyfrau Broga fydd yr ail yng nghyfres Seren a Sbarc – cywaith arall rhwng Huw ac Elidir Jones fydd hon.

Yn olaf, beth oedd eich hoff lyfrau pan roeddech chi’n blant?

Roedd y ddau ohonom ni wrth ein bodd yn darllen. Huw yn mwynhau cyfres Tintin ac Asterix, llyfrau Janet ac Allan Ahlberg a Cadwgan y Llygoden o’r Lleuad gan Elwyn Ioan. Luned yn hoff o gyfres Rwdlan gan Angharad Tomos, Cyfres Hud a Lledrith (cyfrolau clawr caled hudolus) a nifer o lyfrau Cyfres y Coryn.

Diolch o galon i Luned a Huw am rannu’r stori gyda ni a phob lwc i chi gyda’r fenter, dwi’n edrych ymlaen i weld eich llyfrau gwreiddiol yn y siopau yn fuan! Am wybodaeth bellach ewch i’r dudalen Facebook neu i wefan broga.cymru 

Heulwen Davies, Mam Cymru

*Os hoffech rannu stori gyda ni ebostiwch ni ar mam@mamcymru.wales

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: