Hawliwch eich Lwfans Treth Priodas!

Hawliwch eich Lwfans Treth Priodas – Teleri Evans

Hoffwn rannu’r berlen fach hon gyda chi nad yw llawer ohonom yn ymwybodol ohoni neu’n meddwl efallai nad ydym yn gymwys i’w dderbyn – Lwfans Treth Priodas.

Os ydych chi’n briod neu mewn partneriaeth sifil, mae’r Lwfans Treth Priodas yn caniatáu ichi drosglwyddo £1,250 o’ch lwfans personol (y swm y gallwch ei ennill yn ddi-dreth bob blwyddyn dreth) i’ch priod neu’ch partner sifil, os ydynt yn ennill mwy na chi.

I fod yn onest, doeddwn i ddim yn meddwl fy mod i’n gymwys ar ei gyfer gan fy mod i a fy ngŵr yn gweithio’n llawn amser ac yn ennill cyflog tebyg, ac roeddwn i’n ffodus i dderbyn tâl mamolaeth uwch tra’r oeddwn i ar gyfnod mamolaeth yn 2015-2016 ac eto yn 2018-19. Rwyf bob amser wedi meddwl ei fod yn fudd-dal i barau priod lle mae un yn gweithio’n rhan amser neu’n rhiant aros gartref.

Fodd bynnag, gan fy mod yn hanner Cardi ac yn chwilio’n gyson am gyfleoedd i arbed a gwneud arian, roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n ‘rhoi cynnig arni’ a chyflwyno cais am y blynyddoedd ariannol roeddwn i ar gyfnod mamolaeth.

Wythnos yn ddiweddarach, derbyniodd fy ngŵr siec am £1200! Bu’n dawnsio’n fuddugoliaethus yn y gegin gan gydio yn yr amlen frown a siec gan y Dyn Treth, ac roeddwn i’n anfon negeseuon testun at bawb rwy’n eu hadnabod sy’n briod â phlant am Lwfans Treth Priodas.

Pwy all dderbyn Lwfans Treth Priodas?

 • Os ydych chi’n briod neu mewn partneriaeth sifil. Yn anffodus, nid yw cyd-fyw yn cyfrif.
 • Mae angen i un ohonoch fod yn ennill llai na £12,500 rhwng 6 Ebrill 2019 a 5 Ebrill 2020. Mae’r cyfraddau’n wahanol ar gyfer blynyddoedd ariannol blaenorol.
 • Mae angen i’r partner arall fod yn drethdalwr cyfradd sylfaenol o 20% – mae hyn yn golygu y byddai angen i chi ennill llai na £50,000 fel rheol. Nid yw trethdalwyr cyfradd uwch neu ychwanegol yn gymwys i gael y lwfans hwn.
 • Mae’n rhaid bod y ddau ohonoch wedi cael eich geni ar 6 Ebrill 1935, neu ar ôl hynny.

Yn y bôn, rhaid bod un ohonoch chi ddim yn drethdalwr a rhaid bod un yn drethdalwr cyfradd sylfaenol.

Neu, meddyliwch amdano fel hyn …

Os yw’ch incwm chi neu incwm priod/partner sifil wedi gostwng ar unrhyw adeg ers mis Ebrill 2015 oherwydd:

 • newid o gyflogaeth amser llawn i ran amser,
 • wedi bod ar gyfnod mamolaeth/tadolaeth,
 • ar seibiant gyrfa i ofalu am deulu, ac mae’r incwm yn llai na £12,500

Newyddion da! efallai eich bod yn gymwys.

Hyd yn oed os gostyngodd eich incwm am gyfnod byr er enghraifft absenoldeb mamolaeth, gallwch ôl-ddyddio’ch cais hyd at bedair blynedd dreth (2015/16, 2016/17, 2017/18 a 2018/19 ar hyn o bryd).

Er enghraifft, cyflwynais hawliad Lwfans Treth Priodas i mewn ar gyfer:

 • 2015/16 a 2016/17, gan fy mod ar gyfnod mamolaeth o ganol mis Mai 2015 a mis Mai 2016.
 • 2018/19 a 19/20, gan fy mod ar gyfnod mamolaeth rhwng Gorffennaf 2018 a Gorffennaf 2019.

Mae hyn yn golygu, os ydych chi’n hawlio heddiw ac yn ôl-ddyddio am y pedair blynedd lawn, efallai y byddwch chi’n derbyn siec gan Gyllid a Thollau EM!

Mae angen i chi weithredu ar frys! O beth wela’i, mae’n rhaid hawlio am 2015/16 erbyn 11:59yh ar y 5ed o Ebrill, cyn i’r flwyddyn ariannol newydd ddechrau.

Sut i wneud cais am lwfans treth priodas

Mae’n syml iawn mewn gwirionedd, a dim ond ychydig funudau mae’n cymryd – defnyddiwch y ffurflen yn  CThEM  https://www.gov.uk/apply-marriage-allowance. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyn i chi ddechrau, bydd angen i chi:

 1. gael eich rhifau yswiriant gwladol chi’ch dau

ac

 1. un math o ID e.e. pasbort i’r sawl nad yw’n talu treth. Gellir darparu mathau eraill o ID ac mae gwybodaeth ar gael ar wefan Cyllid a Thollau EM.

Cofiwch:

 • Y sawl nad yw’n talu treth/unigolyn sy’n ennill llai na £12,500 sy’n gorfod gwneud cais i drosglwyddo ei lwfans.
 • Os yw’r trethdalwr yn gwneud cais / person sy’n ennill fwyaf, rydych chi’n ei wneud y ffordd anghywir ac ni fydd yn gweithio.

Ar ôl mynd trwy’r broses ymgeisio, fe’ch hysbysir ar unwaith bod eich cais wedi’i dderbyn trwy e-bost. Os ydych chi’n gymwys, bydd y trethdalwr yn derbyn cadarnhad a siec trwy’r post cyn pen 10 diwrnod gwaith.

A oedd eich cais yn llwyddiannus?

Byddwn wrth fy modd yn clywed eich stori ac os oedd eich cais yn llwyddiannus. Rhannwch eich straeon llwyddiant nid yn unig gyda’ch teulu a’ch ffrindiau a allai hefyd fod yn gymwys, ond hefyd gyda Mam Cymru trwy ddefnyddio hashnod #tobedefined.

Gwybodaeth bellach:

Mae’r wybodaeth a ddarperir yma yn seiliedig ar fy mhrofiad yn ceisio am Lwfans Treth Priodas gan ddefnyddio’r canllawiau a gyhoeddwyd ar wefan Money Saving Expert a gwefan Cyllid a Thollau EM ym mis Chwefror 2020. Roedd y wybodaeth a ddarparwyd uchod yn gywir ar adeg ysgrifennu’r erthygl hon a gall newid ar ôl 5 Ebrill 2020.

 https://www.moneysavingexpert.com/family/marriage-tax-allowance/   (Saesneg yn unig)

https://www.gov.uk/apply-marriage-allowance (Cymraeg neu Saesneg)

Diolch o galon i Teleri am rannu’r berlen hon gyda ni! Gadewch i ni wybod os bydd eich cais chi yn llwyddiannus ac amdani…ar frys!

Os hoffech rannu perlen neu stori gyda ni, ebostiwch ni ar mam@mamcymru.wales

Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: