Gwireddu Breuddwyd

GWIREDDU BREUDDWYD

Sarah ydw i, Mam i dri o blant. Roedd 2020 i fod yn flwyddyn arbennig i ni fel teulu, ond fel pob un ohonom, mae ein cynlluniau a’n breuddwydion wedi’u troi wyneb i waered dros yr wythnosau diwethaf.

Y llynedd gwnaethom gais i Make a Wish i wireddu dymuniad ein mab Oliver, sydd ag anghenion arbennig. Roeddem ar ben ein digon pan glywsom y byddai ei ddymuniad yn cael ei wireddu gyda thaith i Florida i aros mewn pentref dymuniad, hygyrch a chynhwysol o’r enw Give Kids the World. Roedd tocynnau i Disney ac Universal wedi’u cynnwys. Byddai’n daith unwaith mewn oes i’n teulu gan na fyddem byth yn gallu gwneud hyn heb gymorth Make A Wish sy’n cynllunio, archebu a threfnu’r holl beth gyda rhywfaint o fewnbwn gennym ni o’r hyn y byddai ei angen arnom.

Mae gan Oliver barlys yr ymennydd difrifol ac mae’n defnyddio cadair olwyn. Mae’n dal am ei oedran ac mae’n dod yn anoddach ei drin wrth iddo dyfu’n fwy. Ychydig flynyddoedd yn ôl aethom ag ef a’i frawd a’i chwaer i Thomasland a’i gario’n gorfforol ar bob reid y gallem ei gefnogi’n ddiogel arnynt. Roedd wrth ei fodd ar y reids i gyd!

Mae gan y parciau thema yn Florida lawer mwy o reidiau hygyrch i gadeiriau olwyn o’u cymharu â’r parciau thema yn y DU, ac rydym eisiau gallu rhoi’r profiad hwnnw iddo eto, cyn iddo fynd yn rhy fawr i ni ei gario ar y reidiau nad ydyn nhw’n hygyrch i gadeiriau olwyn.

Roeddem i fod i hedfan ym mis Mehefin ond mae Covid 19 wedi golygu na all hynny ddigwydd mwyach. Bydd yn rhaid aros i weld beth sy’n digwydd unwaith y bydd pethau’n dechrau agor eto. Y gwir amdani yw ein bod ni’n un o’r rhai lwcus, gall Oliver aros am ei daith, neu unrhyw ddymuniad arall a allai gael ei ganiatáu iddo yn y dyfodol os nad yw Florida yn opsiwn mwyach. Nid yw hynny’n wir i bob plentyn sy’n aros am ddymuniadau.

I’r rhai nad ydyn nhw’n gwybod am Make a Wish, mae’n elusen anhygoel sy’n helpu i wireddu dymuniadau plant a theuluoedd sydd â chyflyrau sy’n cyfyngu ar fywyd ac anghenion ychwanegol. Fel y mwyafrif o elusennau ar hyn o bryd, maen nhw’n wynebu amseroedd caled, yn ôl y wefan byddan nhw’n colli tua £ 2.7 miliwn yn y flwyddyn ariannol hon, sy’n golygu na fydd cymaint o blant yn cael eu dymuniadau gwerthfawr. Mae hynny’n fy ngwneud mor drist.

Roeddwn i eisiau defnyddio Mam Cymru fel platfform i helpu i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd elusennau fel hyn sy’n hanfodol ac yn golygu cymaint i deuluoedd fel ein un ni. Ychydig iawn o help sydd ar gael inni ac rwyf am wneud cymaint ag y gallaf i sicrhau bod elusennau fel hyn yn goroesi.

Mae Make A Wish UK yn gofyn am help i geisio sicrhau bod y 2000 o ddymuniadau sy’n aros i gael eu gwireddu yn digwydd yn y dyfodol.

Maent yn gofyn i bobl gyfrannu i helpu i wneud iawn am y diffyg y byddant yn ei wynebu eleni oherwydd y gostyngiad mewn gweithgareddau codi arian oherwydd Covid 19. Rwy’n gwybod bod llawer ohonom yn ei chael hi’n anodd ar hyn o bryd ac nid yw’n hawdd, ond os allwch chi gyfrannu neu helpu i godi ymwybyddiaeth a rhannu hyn, gwnewch hynny. Ewch i https://www.make-a-wish.org.uk/ i gael mwy o wybodaeth.

Sarah Nelson

Diolch o galon i Sarah am rannu ei stori ac am godi ymwybyddiaeth o waith pwysig yr elusen hon. Cefnogwch os fedrwch chi. Croesi bysedd bydd dymuniad Oliver yn dod yn wir cyn hir, a phob plentyn arall ar y rhestr hefyd X

Leave a Reply

%d bloggers like this: